Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

ONE POSSIBILITY TO IMPROVE "PIORKOWSKI" US-6 TEST INFORMATION VALUE IN ESTIMATION OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE

I. Karadzhov, Tz. Tzekov, L. Boyanova

Abstract

No abstract


Keywords

"Piorkowski" US-6 test; method; discrete regimen; working-in phase; rating

Full Text


References

Гублер, Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. Ленинград, Медицина, 1978, 72-74.

Егоров, А. С , В. П. 3агрядский. Психофизиология умственного труда. Ленинград, Наука, 1973. 171 с.

Иванов, В. /ред./. Клинична психология. София, Медицина и физкултура, 1976.

Иванов, В. /ред./. Медацинска психология. София, Медицина и физкултура, 1971.

Каранов, В. Въпр. физ. култ., 1983, N- 3, 357-359.

Клаус, Г., X. Ебнер. Основи на статистиката за психолози, социолози и педагози. София, Наука и изкуство 1971. 358 с.

Малков, Н. Е. Вопр. психол., 1969, № 2, 75.

Пирьов, Г., П. Цанев /ред./. Експериментална псохология. София, Наука и изкуство. 1973.

Сепетлиев, Д. А. Медицинска статистика. София, Медицина и физкултура, 1972.

Ухтомский, А. А. Доминанта. Москва, Наука, 1966.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v25i0.2986
Array
Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

I. Karadzhov

Tz. Tzekov

L. Boyanova

Font Size


|