Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

PROTEIN AND MINERAL METABOLISM IN LIMITED PROFOUND BURNS

I. Kozarov, K. Mirchev, G. Bekjarova

Abstract

No abstract

Keywords

protein metabolism; mineral metabolism; burns; rabbits

Full Text


References

Арьев, Т. Я. — В : Ожоги и отморожения. Л., Медицина, 1971, 69—88, 285.

Бекярова, Г., Л. Стефанов, С. Николаева. В: Обед. науч. сеc. ТНТМ, ВМИ — Варна, Филиал Толбухин, 1982.

Заец, Т. Л., В: Ожоговая болезнь. Киев, Здоровья, 1966, 247, 78-81.

Камаев, М. Ф., А. А. Федороровски. Ожоговая болезнь. Киев, Здоровья, 1973, 192, 39—53, 87—92.

Ковачева, Н., Л. Мишева. В: Изгарянията и тяхното лечение. С., Медицина и физкултура, 1971, 278. 76—83, 89—92.

Козаров, И., Г. Бекярова. В: Нац. конгр. бълг. патол., III. Толбухин, 1982 г.

Козаров. И., Г. Бекярова, И. Попдимитров. В: Юбил. науч. сес. ВМИ — Пловдив. Пловдив, 1982 г.

Козаров, И., И. Попдимитров. - В: Юбилейна научна сес. ВМИ — Варна, I X . Варна, 1981, св. I, 261—253.

Кочетыгов, Н. И. В: Ожоговая болезнь. Л., Медицина, 141—152.

Кремер, Ю. Н. и др. Вопр. питания, 1972, № 1, 47-51.

Муразян, Р. И. В: Клиника и трансфузионное лечение ожогового шока. М., Медицина, 1973, 72—82.

Розин, Л. Б., А. А. Баткин. — В: Ожоги, Л., Медицина, 1981, 43—57.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v21i0.3156
Array
Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

I. Kozarov

K. Mirchev

G. Bekjarova

Font Size


|