Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

MEDICAL CARE - PUBLIC OPINIONS AND MANAGEMENT

N. Feschieva, Ts. Kondova

Abstract

No abstract

Keywords

medical care; public opinions; medical sociology; medical service

Full Text


References

Гаргов, K., А. Вълчев. Научна организация и управление на здравеопазването. С., Медицина и физкултура, 1971.

Канев, Я., П. Павлов. Из опита на здравн. завед., 1974, № 5, 101—107.

Скробкова, Э., М. Пуркрабек. Сов. здравoохран., 1972, № 4, 47—51.

Тонева, 3. Канд. дис. С., 1977.

Фесчиева, Н. В: Проблеми на идеологизацията на медицинското обслужване във Варненски окръг. Варна, ноември 1981 г. Варна, 1981, 2—27.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v21i0.3173
Array
Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

N. Feschieva

Ts. Kondova

Font Size


|