Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

UPON THE PROBLEM OF FREQUENCY OF SOME INNATE SURGICAL DISEASES

M. Genova-Altunkova

Abstract

No abstract

Full Text


References

Бобев, Д., И. Иванова. Болести на новороденото. С., Мед. и физк. 1969.

Михайлов, Г. и сътр. Върху вродените малформации у деца и възрастни. — Съвр. медиц., 11, 1967, 18, 896—904.

Пачеджиев, Л., В. Т ошев, Ст. Мандевски. Статистически данни за вродените малформации. — Хирург., 15, 1962, 11, 1001—1002.

Попов, Ст. и сътр. Върху уродствата на плода по материали на родилните домове в Пловдив за периода 1951—55. —Въпр. На Лед. Акут. Гинек., 1, 1957, 4, 57—65.

Girardi, G., С. Zагa. Arch. Obst.Gynec, 4, 1968, 73/4, 511—536.

Yaworska, M., W. Рогаdowska; Epidemiologic study on congenital malformations. —Acta Chir. Plast., 1, 1970, 12/1, 22—28.

Negrut, J. et al. Obstetr. Gynecol. (Bucuresti), 2, 1970, 18/2, 195—200.

Оpitz, H., F. Schmidt. Handbuch de; Kinderheilkunde, 1971.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v18i0.3296
Array
Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

M. Genova-Altunkova

Font Size


|