Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

ACHIEVEMENTS OF THE MEDICAL FACULTY - VARNA IN THE FUNDAMENTAL STUDIES OF CARDIOVASCULAR SYSTEM

V. Vankov

Abstract

No abstract

Full Text


References

Бакърджиева, С. Строеж и васкуларизация на лимфните възли и лимфоидните образувания (дис. канд. Варна), 1976.

Ванков, В. Архив АГЭ, 50, 2, 1966, 19—27.

Ванков, В. Анатомо-физиологични особености на вените. В кн. Заболявания на периферните вени, София, 1968, 7—27.

Ванков, В. Строение и васкуляризация стенки вен и их клапанов (дисс. докт.), Варна—Ленинград, 1968.

Ванков, В. Строение вен. «Медицина», Москва, 1974.

Ванков, В. Медико-биологични проблеми, т. III, 1975, 39—45.

Банков, В., Г. Гюров, М. Христова, 3. Нанов. Медико-биологични проблеми, т. I, 1973, 91—101.

Банков, В., К. Ичев. Структурни аспекти на учението за микроциркулацията. В сб. Актуални проблеми на медико-биологичните науки. Медицина и физкултура, София, 1976, 33—67.

Банков, В., Г. Маринов, С. Бакърджиева. Медико-биологични проблеми, т. IV, 1976, 127—136.

Банков, В., Г. Маринов, С. Бакърджиева Медико-биологични пробл., т. IV, 1976, 103—110.

Банков, В., Сп. Николов, Г. Чалдъков. VI научна сесия на МФ — Варна, св. II, 1974, 128—131.

Ванков, В., Сп. Николов, Г. Чалдъков. Медико-биологични пробл., т. II, 1974, 145—152.

Банков, В., М. Петкова. Медико-биологични пробл., т. II, 1974, 73—79.

Маджарова, М. Васкуларизация на перикарда и стената на сърцето при човека и кучето. Дис. канд. Варна, 1974.

Маджарова, М., Н. Стойнов, В. Банков. Медико-биологични пробл., т. IV, 1976, 95—101.

Маринов, Г. Строеж и васкуларизация на вените на подбедрицата и задколянната яма, дис. канд., Варна, 1969.

Нанов, 3. Структура и инервация на аортната стена у представители на различни класове гръбначни, дис. канд., Варна, 1974.

Николов, Сп. Върху микроваскуларизацията на големите слюнни жлези, дис. канд., Варна, 1970.

Стройнов, Н. Устройство на стената на клапите и на магистралните вени на горния крайник. Дис. канд., Варна, 1977.

Христова, М. Структура, васкуларизация и хистохимия на стената на портната вена и някои възрастови промени в нея. Дис. канд. Варна, 1972.

Вakагdjiеva, S. С. R. de l'Acad. bulg. des Sciences. Tome 27, № 4, 1974, 571—573.

Вакardjiеva, S. Scr. Sc. Med. Vol. Varna, 12, f. 1, 1975, 23—29.

Madzhагova, M. Scr. Sc. Med. (Varna), Vol. XIII, fasc. I, 1976, 23—27.

Marinоv, G. Scr. Sc. Med. Varna. Vol. XII, f. 1, 1975, 17—22.

Mагinоv, G. Folia Morphologica, Vol. XXIV, № 3, 1976, 221—224.

Mагinоv, G., Tz. Tzvеtкоva. Verh. Anat. Ges., 71, 1977, S. 689—695.

Nanov, S. Folia Morphologica, Vol, XXIII, № 4, 1975, 326—329.

Nanоv, S., M. Sкосhеvа, В. Gеоrgiеva. Folia Morphologica, Vil. XXII, № 1, 1974, 9—14.

Niкоlоv, Sp. Anat. Anzeiger Bd. 125, Erganzungsheft, 1969, S. 705—711.

Niкоlоv, vp., Acta histochemica, Bd. 11, 1970, 159—163.

Niкоlоv, vp., V. Vanсоv, G. Сhaldакоv. Verh. Anat. Ges., (in press). 71, 1977.

Pеtгоva, A. C. R. de l'Acad. bulg. des Sciences, Tome 30, № 1, 1977, 149—152.

Pеtгоva, A. V. Vanсоv. С. R. de 1 Acad. bulg. des Sciences, Tome 30, № 1, 1977, 153—156.

Pоpdimitгоv, J., J. Tоmоva, K. Demireva, J. Kozarov . Scr. Sc. Med, (Varna), Vol. XII, Fasc, I, 1975, 75—80.

Pоpdimitгоv, z., K. Demireva, J. Tоmоva, Ts. Tsекоv. Scr. Sc. Med. Varna, (in press), vol. XIII.

Stоуnоv, N. M. Madzhагоva, V. Vankov Scr. Sc. Med. (Varna), Vol. 13, f. 1, 1976, 17—21.

Vanкоv, V. Annual Scientific Papers Varna, Vol. Ill, fasc. 1, 1964, 17—22.

Vankov, V. Anal. Anzeiger, Bd. 125, Erganzungsheft, 1969, S. 689—693.

Vankov, V. Bibl. anat. (Basel), № 11, 1973, 383—388.

Vankov, V. Scr. Sc. Med. (Varna), Vol. 12, fasc. 1, 1975, 11—16.

Vanкоv, V., S. Вакardjiеva. Verh. Anat. Ges., 69, 1975, s. 117—121.

Vanкоv, V. G. Gуuгоv, M. Madjarоva. Annual Scientific Papers (Varna), Vol. V, fasc. 11, 1966, 37—44.

Vankov, V., G. Marinov. Folia Morphologica, Vol. XXI, № 2, 1973,

—190.

Vankov, V., G. Marinov, S. Bakardjieva. Scr. Sc. Med. (Varna), Vol. 13, fasc. 1, 1976, 11—16.

Vanкоv, V., Sp. Niсоlоv, G. Сhaldakov. Verh. Anat. Ges., 69, 1975, S. 163—170.

Vanсоv, V., A. Petгоva. Bibl. Anat. (Basel), vol. 15, Recent Advances in Basic icrocirculatoryResearch, 1976 541—543.

Vanкоv, V., N. Stоinоv, Bull, de Г Ass. des Anat., № 146, 1971, 651—653.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v15i0.3396
Array
Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

V. Vankov

Font Size


|