Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Чакъров, E.

  • Vol 9 (1971): Св. II - Original Articles
    ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЯКОИ АКТИВНИ БАГРИЛА В ЦИТОХИМИЯТА НА БЕЛТЪЦИТЕ
    Abstract  PDF
  • Vol 7 (1968): Св. II - Original Articles
    КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОБЩИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЛНИЯ ЦИТОХИМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЛИПИДИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ВОДНОРАЗТВОРИМИ ЛИПОФЛУОРОХРОМИ
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|