Scientific Online Resource System

Varna Medical Forum

Features of organization and role interaction in clinical environment

Denitsa Radova

Abstract

Work organization and role-play skills in a clinical environment are associated with exceptional dynam- ics, and there is a real danger of stress and mischief that would lead to negative consequences for the per- son as well as for the organization, effectiveness and quality of the medical care offered.

The focus is on organizing and role-playing in clin- ical environments, and the relevant features, including the need for analysis, are also consideredw


Keywords

healthcare; organization; clinical environment; health resources; health care; health services

Full Text


References

Ачкова, М. Приложна психология в ме- дицината и здравните грижи. Изд. КОТИ ЕООД, С., 2001.

Джонев, С., П. Димитров. Организирано консултиране, мениджмънт, управление но човешките ресурси. Т. III, С., 2015.

Милянкова, Р., Р. Чернев. Стресът на ра- ботното място. С., 2008.

Наумов, И. Организационно поведение. С., 2004.

Русинова, В., Л. Василева. Взаимозависи- мости между параметрите на професио- налния стрес. Българско списание по пси- хиатрия, № 2, 1997 г.

Русинова, В., Л. Василева. Професионал- ният стрес: теоретичен и експеримента- лен модел на Х. Л. Кунер. Българско спи- сание по психиатрия, № 4 1995 г.

Селие, Х. Стрес без дистрес. С., 1982.

Стоянов, Д. Личност, психоклимат и синдром на професионалното изследване. Изд. „Изток-Запад“, С., 2012.

Стоянов, Д. Стресът в организационна- та среда: Управленчески аспекти. Изд. СА

„Д. А. Ценов“, Свищов, 2012.

Чавдарова, В. Психология на организа- ционната промяна. Изд. „Фабер“, В. Тър- ново, 2012б.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/vmf.v6i2.4071

Refbacks

Font Size


|