Scientific Online Resource System

Varna Medical Forum

Floods - a leading disaster for Bulgaria

Rositsa Vasileva, Anton Georgiev, Hristianna Romanova

Abstract

The scientific literature on flood problems was reviewed and analyzed.

The large-scale floods in Bulgaria are predominantly of the rain - river type, as there are conditions on the territory of the country for the formation of large water masses mainly in the river valleys.

Organizational and emergency response to floods includes, first and foremost, first aid for all victims in the floodplain, evacuation of survivors in other settlements and hygiene and epidemic measures.

The coordinator of the actions for rendering medical care, management and logistical functions for the out-of-hospital and inpatient healthcare facilities is the Director of the Regional Health Insurance Institute for the respective region.

In floods it is extremely important to know, update and develop modern approaches to flood prevention and protection.


Keywords

floods, damage, rescue measures, medical aid

Full Text


References

Берберова Р., Природни бедствия в България, Нов български университет, София, 2012, 78

Габричидзе Т.Г.,Трагедия в Крьимске, вектор науки, 2013

Годишен план за изпълнение на националната програма за защита при бедствия(2014-2018)

Герасимов С.Хронология на наводненията в България, ВИК, 3, 1992, 13-14

Директива 2000/60/ЕО на Европейски парламент и на Съвета на Европейския съюз от 23 октомври 2007 година и от 23 октомври 2007 година.

Закон за Български червен кръст, обн. ДВ. Бр.87от 29 септември 1995., посл.изм. ДВ .бр. 80 от 14 октомври 2011година.

Закон за водите ДВ.,бр.15 от 23.02.2016 година.

Закон за защита при бедствия – ДВ. Бр. 53 от 27 юни 2014година.

Закон за здравето ДВ., бр.72 от 18.09.2015 година.

Иванов А., Ив. Филков, Наводненията- превантивни мерки за защита, ВИК, 8, 1999

Йотов Т., Н. Радева, Планиране и управление на бедствените ситуации, Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, В. Търново, 2018

Канев К., В.Драгнев, М.Кадурина, Медицинско осигуряване при кризи, Ирита, София, 2007

Канев К., В.Драгнев, М.Кадурина, Наръчник медицинско осигуряване при кризи, Ирита, София, 2007

Михайлова Ил. и кол., Катастрофални наводнения, Арсо, София, 2011

Михайлова Ил. ,Мениджмънт на медицинското осигуряване при бедствия, Арсо, София, 2011

Мардиросян Г., Природни екокатастрофи, София, 2009

Николова М. , Ст.Недков, Рискът от наводнения, София, Тер АрТ, 2012

Попзахариева В., П.Сапунджиев, Медицина на катастрофите, 1995

Радева Н., Актуални аспекти на защитата на населението при бедствени ситуации, Стено, Варна, 2019

Радева Н. Дисертационен труд: Превенция на стреса като значим проблем за групи в риск при бедствени ситуации, МУ София, 2017

Романова Хр., Бедствени ситуации и медицинско осигуряване, Колор Принт Варна, 2001

Романова Хр., Н.Радева , И.Маринова, Наводненията – най-честото бедствие, Варна , 2012

Романова Хр. Дисертационен труд: Защита на населението при риск от наводнения, Варна, 2019

Сахно И.И., В.И.Сахно, Медицина катастроф, Москва, 2002

Тодорова Д. , Мероприятия за защита на национално и локално ниво, София, 2012

Тонев Ст. , Класификация на наводненията , Ирита , София, 2007

Огнищенко Г. , Опьит санитарно-противоепидемического обезпеченьих в период наводнения, Москва, 2003

Du Weiwei, Fitz Gerald, Health Impacts Floods, 2010

WMO, 2007

Hu P.,Djan Q, Corab, Chen B., Science of the general environment, 2018
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/vmf.v8i2.6075

Refbacks

Font Size


|