Scientific Online Resource System

Varna Medical Forum

Healthy Lifestyle - A Factor For Active Longevity

Donka Nikolova

Abstract

The problems related to the aging population in Bulgaria are of particular current interest. This is due to the characteristic for oue demographic development  process of population aging, the growing interest in the needs of the elderly and the approaches and ways of promoting an active and healthy life for them. The article shows the specifics of the health and mental state in adults and elderly people. The important nutritional principles in the elderly  are characterized as a major component of a healthy lifestyle. The needs to preserve physical activity and movement to an old age and maintain a positive mental state are explained. Specific recommendations have been made to adhere to the principles of a healthy lifestyle as a precondition for longevity.


Keywords

healthy lifestyle, adults and elderly people, physical activity, longevity, movement, mental state

Full Text


References

Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова: раздумья о здоровье./ И.М. Амосов.- М.: Из-во АСТ, 2005.

Балканска П. , Възрасният човек като пациент, 2003г.

Георгиева Д., Емоционални промени при стареене. Грижи за емоционалното здраве на възрастния човек//Научни трудове на русенския университет – 2014, том 53,серия 8.3,с.66-67

Найденов К.,Т.Трайков, Застаряване на населението в България – тенденции, особености и регионални различия// СБОРНИК ДОКЛАДИ – Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени, гр. Вършец 23. 09 –25. 09. 2016 г. ISBN: 978-619-90446-1-2

Савченков Михаил Федосович, Соседова Лариса Михайловна Здоровый образ жизни как фактор активного долголетия и безопасной жизнедеятельности // XXI век. Техносферная безопасность. 2016. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zdorovyy-obraz-zhizni-kak-faktor-aktivnogo-dolgoletiya-i-bezopasnoy-zhiznedeyatelnosti (дата обращения: 17.07.2018).

Свищева Е. Е. Психосоциальная геронтология и методы психосоциальной помощи лицам пожилого и старческого возраста // Программа и планы семинарских занятий для студентов специальности 350500 «Социальная работа».Курган: Изд-во Курганского государственного университета, 2004. — 13 с.

Morley JE, Kim MJ, Haren MT, Kevorkian R, Banks WA. Frailty and the aging male. Aging Male 2005;8:135-140

Vanitallie TB. Frailty in the elderly: contributions of sarcopenia and visceral protein depletion. Metabolism 2003;52(10 Suppl 2):22-26

Walsh MC, Hunter GR, Livingstone MB. Sarcopenia in premenopausal and postmenopausal women with osteopenia, osteoporosis and normal mineral density. Osteoporos Int.2006;17:61-67

http://www.anapest.org/damaskin/?byId=71 Класификация на възрастовите групи според Световната здравна организация (пр. 01.06.2018)

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=444 // Oтчет за 2010 г. за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г.

https://health.khabarovskadm.ru/index.php?ELEMENT_ID=741108 - К. С. Николаевич, д м н, профессор, декан лечебного факультета ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России 16.06.2017

www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4063 - Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/vmf.v7i0.6104

Refbacks

Font Size


|