Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Стандарти по здравни грижи - приоритет на съвременното сестринство

Силвия Борисова

Abstract

Въведение: Европейският и световен опит доказва постигане на качество в сестринските грижи чрез прилагане на стандарти за добра сестринска практика. В България няма нормативно въведени стандарти, които да ръководят дейността на медицинските сестри.

Материали и методи:

v социологически метод - пряка анонимна анкета проведена м. март-април 2017 година с ръководители по здравни грижи на лечебни заведения в страната (45);

v документален метод - проучени са нормативни документи регулиращи дейността на медицинската сестра;

v статистически методи за обработка и анализ на събраната информация;

Резултати: Европейският опит и кариерното развитие на ръководителите по здравни грижи създава предпоставки за оценяване на важността и изработване на собствени критерии за качество на здравните грижи в клиниката, болницата или практиката, в която работят.

Според Стратегията на „Заедно за здраве - стратегически подход на европейския съюз`, специалистите по здравни грижи имат изключителна роля за правилното функциониране на цялата здравеопазна система. За гарантиране на качеството са въведени редица инструменти - медицински стандарти, клинични пътеки, акредитация и други. За съжаление в малко от тях се споменава за здравни грижи.

Няма приети национални стандарти за здравни грижи, липсват минимални стандарти за съотношение на специалисти по здравни грижи към обгрижвани пациенти.

Заключение: Нуждата от осигуряване на качествени здравни грижи нараства с повишаване цените на здравните услуги. Приоритет на съвременното сестринство е разработването и въвеждането на методология за прилагане на стандарти по здравни грижи.


Keywords

стандарт; медицинска сестра; качество; здравни грижи

Full Text


References

Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г.

Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.

Nursing Standard. The Oxford Textbook of Palliative Medicine, 13, 47, 27-27. 335; 765-768 http://www.bmj.com

Spiritual care in nursing: a systematic approach, Nursing Standard. 14, 17, 32,36.


Refbacks

Font Size