Scientific Online Resource System

Health Economics and Management

Volunteering as an opportunity to support professional realization

Stiliana Petrova, Zhana Rangelova, Krasimira Laleva

Abstract

Volunteering is a sector with great potential which aims to support public causes in different spheres as well as personal and professional development. According to public opinion, volunteering is primarily associated with free work for society, altruism, and personal development, but its role in building up valuable attitudes and qualities which are applicable to professional development is missed.

Keywords

volunteering; altruism; professional development; professional realization

Full Text


References

Венева Паунчева, Р. доброволчеството е възможност активно да участваш в промяната на общността, средата, организацията, взаимоотношенията, http://www.dfbulgaria.org/2011/dobrovolchestvo_vuzmojnost_promiana_obshtnostta/

Григоров, Хр., България е единствената страна в Европа без Закон за доброволчеството, http://bnr.bg/post/100800501/hr-grigorovbalgaria-e-edinstvenata-strana-v-evropa-bez-zakon-za-dobrovolchestvoto

Доброволчеството е ценност /Декларация на работодателите в България/, https://timeheroes.org/volunteeringmatters/

Доброволчество Анализи, изследвания, доклади, проучвания (2014), Информационен портал за неправителствените организации в България, https://www.ngobg.info/bg/documents

Доброволчеството като механизъм за професионална реализация, Е-списание Социална работа 2013 (1) брой 1

Доброволчество и солидарност между поколенията, Евробарометър, доклад, октомври, 2011

Доброволчеството помага за намиране на работа (2016), https://www.ngobg.info/bg/news/102846-доброволчеството-помага-за-намиране-на-работа.html

ЕС възможности за доброволчество в Европа (2017), https://europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/index_bg.htm

Ревизирана Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите (2015), https://rm.coe.int/168071b503

Йотова И., Стажовете и периодът на доброволчеството трябва да се вкючат в общия трудов стаж, агенция Фокус , март 2011

Младежкото доброволчество в България, Фондация „Помощ за благотворителността в България“, 2010

Наредба на Община Варна за Младежка доброволческа служба

Национална стратегия за младежта 2010-2020, http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Strategii/strategy_youth_2010-2020.pdf

Нови аспекти на доброволчеството проучване на нагласите сред действащи доброволци в България, Български център за нестопанско право, София, 2014

Проектозакон за доброволчеството, www.parliament.bg

Правна уредба на добрововолния труд в държави от ЕС, законодателно проучване, www.parliament.bg

Сравнителен анализ на европейските практики и системи по отношение на доброволчеството, БЦНП ЕЦНП, 2005

Ragonnaud, Guillaume European Year of Volunteering 2011

Volunteering in The European Union (February 2010) Final Report
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/hem.v68i2.5035

Refbacks

Font Size


|