Scientific Online Resource System

Journal of the Union of Scientists - Varna. Maritime Sciences Series

Online Submissions

Already have a Username/Password for Journal of the Union of Scientists - Varna. Maritime Sciences Series?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

Авторите носят солидарна отговорност за своите материали с редакционната колегия.

Изисквания за текст

Ръкописът на оригинала, на български език, не трябва да надвишава 5 страници A4 с единично междуредие. Общият обем на текст, таблици и препратки не трябва да надвишава 15 000 знака. Печатните и електронни копия трябва да бъдат на Times New Roman, размер 12. Структурата на статията трябва да включва следните части: Увод, Цел, Материал и методи, Резултати, Дискусия, Заключение и Литература. Освен това, трябва да има: структурирано Резюме от максимално 250 думи на български и английски език (включително заглавието и авторите). В края да бъдат посочени Ключови думи на български и английски език (5-6 думи или вербални фрази), а след тях - пълен адрес на автора за кореспонденция (пощенски и адрес на електронна поща). Книгописът да съдържа до 20 цитирания. Таблици и фигурите да следват непосредствено след текста със съответните заглавия. Статиите трябва да съдържат максимално до 5 таблици и фигури общо, съдържанието на които не бива да повтаря в текста. Цитираните автори в текста трябва да са подредени по азбучен ред или по ред на цитирането (според списъка на цитиранията), с арабски цифри в скоби - например (1).

Изисквания за снимки, фигури, диаграми, ренгенограми, ехограми и таблици

Фигурите се представят на отделни файлове в TIFF, JPEG или EPS формат. Всички снимки трябва да бъдат сканирани като grayscale в 300 DPI. Диаграмите трябва да се представят в отделни файлове в оригиналния файлов формат. Заглавията на диаграмите и фигурите трябва да бъдат задължително представени в текста под самата фигура. Всяка таб-лица трябва да има заглавие над самата таблица. Не са позволени повторения на данните в текста, таблиците и графиките. Мястото на снимки, диаграми, графики и таблици трябва да бъде указано в текста. Снимките и изображенията трябва да са достатъчно контрастни и с размер минимум 7.5 см в широчина (1 колона) или 15.5 см в ширина (2 колони).

Правила за цитиране на литературата

Цитираните публикации се подреждат строго азбучно по името на първия автор. При повече от една публикация от един и същи автор те се подреждат хронологично (от по-стари към по-нови публикации).

Описанията на статиите от списания съдържат: инициали и имена на авторите (до първите шест, а при повече автори последните имена се заменят с "и съавт.", респ. „и соавт." или „et al."); заглавие на статията на оригиналния език, респ. с превод на англий-ски език с посочване в скоби на оригиналния език); заглавие на списанието, съкратено по Index Medicus; том, година, пореден номер на книжката (задължителен за българските и руски списания) и страници - от-до.

Описанията на книги съдържат: инициали и имена на авторите (ако са до трима); заглавие; поредност на изданието (ако има); редактори (ако има); град, издателство и година на издаване.

Разделите от тематични сборници се описват под името на автора на раздела, като се изписват инициалите и имената на останалите автори (ако има); заглавие на раздела; заглавие на сборника; редактори (ако има); град, издателство, година на издаване и страници - от-до.

При дисертациите се посочват: инициали и име на автора; заглавие на дисертацията на съответния език (вж. по-горе); град, институция, вид (кандидатска, респ. за док-тор или за доктор на науките или хабилитационен труд) и година.

При конгресните материали освен имената на авторите и заглавието на съответния научен доклад (респ. постерно съобщение) се посочват: заглавие и поредност на съответния научен форум; град и дата на провеждането му; редактори (ако има); както и град, година на издаване и страници на доклада, респ. резюмето.

При патентите, изобретенията и рационализациите се посочват инициалите и имената на авторите им, регистрационните им номера, държавата и годината.

При документите, достъпни по интернет, респ. при електронните публикации в списания, се изписва съответната уеб-страница, респ. заглавието на списанието, датата на публикуване и DOI (digital object identifier).

Всяка цитирана публикация се посочва на съответното място в текста на статия-та с арабска цифра в кръгли скоби. Ако в текста на статията се цитират имена на автори, се спазва следното правило: при един или двама автори, след тях в скоба се посочва годината на цитираната публикация, а при трима и повече автори - след името на първия автор се изписва „и съавт."; респ. "и соавт." или „et al." и в скоба - годината на публикуването.

Примери:

 1. Методиев КТ. Иммунологический мониторинг у больнuх ХПН как основа повышения эффективности пересадки почки в клинике. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Киев, КНИИ урологии и нефрологии МЗ УССР, 1989.
 2. Мягкова МА, Запольская ЕБ, Запольский МЕ, Петровский ПИ, Якубов НИ, Соловева ЮК, и соавт. Определение опиатов методом агглютинации- Судебн мед эксперт. 42, 1994, № 3, 23-25.
 3. Шопова П, Иванова С, Токин Р, Янева Р, Козовски И, Цветков Ц и съавт. Мястото на ултразвуковата диагностика при патологична бременност и раждане. В: X. Юбилейна научна сесия на ВМИ-Варна. Варна, 31.X.1981 г. Научни доклади. Под ред. Д. Ненов. Варна, 1982, 88-92.
 4. Liu Y, Ding X, Jiang Y, Zhang C, Mao D, Shen Z, et al. Analysis of health selfmanagement for diabetes self-efficacy. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 40, 2015 No 8, 886-890.
 5. Schubert SA, Soleimani B, Pae WE. Hemolysis and pulmonary insufficiency following right ventricular assist device implantation. Case Rep Transplant. 2012; 2012:376384.doi: 10.1155/2012/376384.
 6. Youmans GP, Brown JS. Tuberculosis. A new therapeutic approach. 2. ed. Philadelphia, etc., W. W. Saunders Comp., 1979.

Материалите се подават единствено онлайн чрез настоящата платформа след самостоятелна регистрация на автора. В един брой на сп. „Известия на съюза на учените - Варна", серия „Медицина и екология" могат да бъдат приети за отпечатване до 2 статии на един автор.

Статиите се рецензират в 4-седмичен срок след предаването. След получаването на рецензиите Редакционната колегия на списанието приема за публикуване (респ. от-хвърля) предложения ръкопис и уведомява за това авторите. В случаи на некоректно, непълно или неясно съдържание, статията ще бъде върната на авторите за корекция. Авторите трябва да се съобразяват със забележките и корекциите на рецензентите и да представят окончателния вариант на ръкописа си в двуседмичен срок. При неспазване на изискванията, статиите ще бъдат извадени от графика за публикация в списанието.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 3. Where available, URLs for the references have been provided.
 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 

Font Size


|