Scientific Online Resource System

Journal of Varna Medical College

Development of professional communication skills of the public health inspector in the training process In higher education institutions

Yana Tosheva, Stanislava Pavlova

Abstract

Communication skills and the ability to use them correctly are part of the core qualities of future healthcare professionals. Public health inspectors are members of the healthcare system. They are civil servants and exercise control in sites of public importance.

The purpose of the article is to analyze the opportunities for the development of professional communication skills of the public health inspector in the training process in higher education institutions.

The basic communication skills begin to be mastered during the education process and further developed in the practice of the professionals. Effective communication requires a system of well-formed information, perception, interactive and specific communication skills. In their activities, health inspectors educate and create environments that are supported by regulatory standards and best practices. The development of the communicative competence of future inspectors is due to the fact that the implementation of state control, the foundation of which is monitoring, analyzing, organizing and conducting preventive and anti-epidemic measures, involves intensive communication with a large number of people of ethnic, gender, age, socio-cultural, professional and individual differences with different levels of education and awareness. According to the Regulation on Uniform State Requirements for the major studied Public Health Inspector, there are no compulsory course units set up related to the development of communication skills and skills of the future specialists. Communication skills are a key point that is not given enough attention at the moment. There is a need for specialized training to be incorporated into the education process of higher education institutions

Keywords

public health inspector, civil servant, communication, education

Full Text


References

Александрова В., К. Докова, Професионална реализация на студентите със специалност инспектор по обществено здраве, Варненски медицински форум, том 7(2018), Приложение 3, Доклади от 7-а научна сесия на Медицински колеж – Варна, 5-6 октомври 2018, с.97 -

Александрова В., С. Цеков К. Докова, 35 години обучение по специалност „Инспектор по обществено здраве“ в Медицински колеж – Варна, , Варненски медицински форум, том 7(2018), Приложение 3, Доклади от 7-а научна сесия на Медицински колеж – Варна, 5-6 октомври 2018 с.89–96

Гапонова С., Н. Корнилова, 2016, Динамика коммуникативной толерантности студентов – будущих государственных и муниципальных служащих, Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда 2016. Т. 1. № 1, с. 166

Грудева М., С. Павлова. 2018. Теория на обучението на студентите от професионално направление „Здравни грижи“- книга 3, МУ – Варна,с.31

Грудева М., С. Пенева, Д. Близнакова и др. 2018. Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление „Здравни грижи“ - книга 4, МУ – Варна, с.225-228

Давидова, О., (2003), Формиране на култура на бизнес комуникация в бъдещите държавни служители, https://www.dissercat.com/content/formirovanie-kultury-delovogo-obshcheniya-u-budushchikh-gosudarstvennykh-sluzhashchikh

Демке К. 2006. Държавните служители различни ли са заради това, че са държавни служители? Държавният служител – начин на действие, Нов български университет

Закон за държавния служител, ДВ бр. 67/1999 г. 68/ 2013 г.,

Закон за здравето, ДВ бр. 70/ 2004, изм и доп. ДВ, бр.18/2018

Закон за храните, ДВ бр. 90/99, изм и доп. ДВ бр. 106/2018

Запорожец Е.А., Коммуникативная компетенция государственных служащих: структура, содержание, условия формирования, УДК 35, ББК 67.401.02, http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2009/03/05/

Изатова А, С. Мадалиева, S.Yernazarova, Развитие на комуникационна компетентност на студентите на обществения здравей факултет

Илиева С., С. Димитрова, Н. Кънева, И. Кунова, Административна реформа и мотивация за работа на държавните служители, Професионално обединение на държавните служители, София, 2005;

Йовчева К., Динамика на комуникативната толерантност на студентите

ИПА, Въведение в държавната служба

ИПА, Работим за хората, Стратегия за развитие на държавната администрация (2014 - 2020 г.) https://www.eufunds.bg/sites/default/files/2018-11/1434121594.pdf - стр. 3, 10, 16, 24, 40

Казаков А., Психологические особенности профессионального общения педагогов в условиях системы дополнительного профессионального образования, https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-professionalnogo-obscheniya-pedagogov-v-usloviyah-sistemy-dopolnitelnogo-professionalnogo

Казанина Т., Формирование умений профессионального общения как условие успешности профессиональной деятельности юриста, 2001, Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/formirovanie-umenii-professionalnogo-obshcheniya-kak-uslovie-uspeshnosti-professionalnoi-dey#ixzz5Y2SUAWsV

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация. 2004. ПМС № 126 от 11.06.2004 г., ДВ. бр. 53/ 2004 г.

Костова Д., Умеят ли нашите студенти да комуникират? Годишник на минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”, Том 49, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2006, с.99- 101

Мирчева К., Комуникативни умения и общуване, Изд. Арт клуб „Херос” - Стара Загора, 2012, 20-23

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“ за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ...“, ДВ, бр. 87 от 07.10.2008 г.

Одри К., Т. Фоггин, К.Елиът, Т.Косацки, Канадски журнал за обществено здравеопазване / Ревю Канадиен де Санте'е Publique, Vol. 102, No. 6 (ноември / декември 2011 г.), стр. 432-436 Публикувано от: Канадското асоциация за обществено здравеопазване, http://www.jstor.org/stable/41995652.Accessed: 14/06/2014 09

Павлова С., Професионална среда и поведение на медицинската среда, Стено- 2015,с.17-18

Попов Т., П. Балканска, Б. Торньова и др., Медицинска педагогика (2011), Екс-Прес- Габрово, 203-215

Профессиональное общение, http://malenkiprinc.27.ru/files/uploads/Profobsenie.pdf

Соболькова, Н. Развитие коммуникативной культуры студентов колледжей туристского профиля в условиях международного сотрудничества, 2007, Санкт-Петербург https://www.dissercat.com/content/razvitie-kommunikativnoi-kultury-studentov-kolledzhei-turistskogo-profilya-v-usloviyakh-mezh

Стрекалова Н., В. Семенов, Г. Рогова, Профессиональная среда как фактор профессионального развития государственных служащих налоговой службы https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-sreda-kak-faktor-professionalnogo-razvitiya-gosudarstvennyh-sluzhaschih-nalogovoy-sluzhby

Сухова А.Н., Деркача А.А, Социална психология, Учебное пособие для вузов Серия: высшее образование. 2001 г. 600 стр. ISBN5-7695-0627-Х, стр.40-47, 58

Турчина Ж., Т. Турчина, О. Нито, О. Шарова, Формиране на комуникационна компетентност на бъдещи лекари и учебния институт за пост-дипломно образование на медицински университет

Търпоманова, Цв., Възможности за реализация на инспекторите по обществено здраве като специалисти по здравно образование в училищата, Здравна икономика и мениджмънт, 18, 2018, № 1 (67), 33-38. ISSN 1311-9729

Търпоманова, Цв., С. Филкова. Сравнително изследване на мотивацията за избор на специалност на студенти от І курс от специалностите „Рехабилитатор” и „Инспектор по обществено здраве” в Медицински колеж – Варна.– Варненски медицински форум, 3, 2014, приложение 4, 386-389.

Улунова А. Е. Культура профессионального общения государственных служащих как культура профессиональной группы и культура личности Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. № 1 (25), http://scientific-notes.ru/pdf/029-033.pdf

Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните Приет с ПМС № 35 от 14.02.2011 г., обн., ДВ, бр. 15 от 18.02.2011 г., в сила от 18.02.2011 г. http://babh.government.bg/uploads/File/Dokumenti_zakoni/USTROJSTVEN_PRAVILNIK_na_Bylgarskata_agenciq_po_bezopasnost_na_hranite.pdf

Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции В сила от 18.01.2011 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 6 от 18 януари 2011 г., изм. ДВ. бр.31 от 15 април 2011 г. https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/08/ustroystven-pravilnik-rzi_15-04-2011.pdf)

Шевцова Т, В. Лёвкин,2014, Основы профессионального общения психолога, учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета УДК 159.9(075.8) ББК Ю93я73,Ш378,, 2014. 280 с. с.7-8,9

Duties and Responsibilities of Public, http://203.94.76.60/HealthCirculars/PHIChapter1-(1-78).pdf

Nordquist Richard, Professional Communication Definition and Examples, April 26, 2017, https://www.thoughtco.com/professional-communication-1691542
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/jmk.v2i1.6136

Refbacks

Font Size


|