Scientific Online Resource System

Journal of Varna Medical College

Continuing education – new opportunities and perspectives for medical laboratory assistants

Yordanka Mihaylova

Abstract

Education is an important and meaningful investment that provides us with new skills and professional experiences. Professional training and education increases work efficiency, gives better realization and competitiveness, provides knowledge, skills and competences. It increases professional skills, the sense of achievement and satisfaction. The rapidly changing professional daily life and the continuous introduction of new laboratory technologies in health care facilities necessitates continuing education for medical specialists with a Professional Bachelor’s degree. The medical laboratory technician performs a wide range of activities in specialized laboratories. In recent years, new diagnostic methods and equipment have been introduced and imposed in practice, and new laboratory parameters have been introduced. These facts are a prerequisite for the training of medical laboratory workers to be upgraded. In this way, new knowledge and skills will be acquired and professional competence will increase.


Keywords

training, medical laboratory technician, professional skills

Full Text


References

Георгиева. Л., Попова, С. Професии в здравеопазването. Варна. 2017.

Георгиева Е., Коларов Н., Хюсеин М., Зинелова Р., Расимова Р., Бърза диагностика на инфекциозни заболявания чрез миниатюрни PCR устройства. Варненски медицински форум, т. 11, 2022, приложение 2, 64- 70.

Георгиева Е., Ерменлиева Н., Коларов Н., Основни причини за хронично бъбречно заболяване и промени в лабораторните показатели, Журнал на Медицински колеж - Варна, т. II, 2019, брой 1, 19-22.

Георгиева Е., Ерменлиева Н., Коларов Н.,, Тенденция на хронично бъбречните заболявания в България, Журнал на Медицински колеж - Варна, т. II, 2019, брой 1, 23-25.

Грудева, М., Павлова, С. Теория на обучението на студенти от професионално направление „Здравни грижи”. Варна. 2018

Грудева, М., Пенева, С., Близнакова, Д., Групчева, Х. Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление „Здравни грижи“. Варна. 2018

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..."

Обн. - ДВ, бр. 87 от 07.10.2008 г., в сила от учебната 2008-2009 г. ; Приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 238 на МС от 26.09.2008 г.

Коларов Н., Митковски И., Влияе ли дизайнът на тазобедрената хемипротезна конструкция на риска от разхлабване на ендопротезното бедрено стебло? (тенденции и сравнителни резултати при износване на тазобедрена протеза), Варненски медицински форум, т. 7, 2018, брой 2, 49-52.

httр://www.mu-vаrnа.bg/BG/АbоutUs/MedicаlCоlleg – Медицински колеж – Варна
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/jmk.v6i1.9091

Refbacks

Font Size


|