Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

BIOLOGICAL MODEL FOR CHARACTERIZATION OF FLUORINE TOXICOKINETICS

R. Chuturkova

Abstract

No abstract

Keywords

fluorine; toxicokinetics; pulmonary ventilation; mathematical correction

Full Text


References

БДС 12430—74. Вредни вещества въп въздуха на работната среда. Вземане на проби. Анализ и оцeнка. София, 1974.

Спасовски, М., Н. Измировa, И. Бенчев. В: Новости в хигиената. София, Медицина и физкултура, 1980, 73—81.

Чутуркова, Р. Стандарти и качество, 1985, № 3, 18—21.

Чутуркова, Р. Служ. бюл. НИХПЗ, 1986, № 4.

Шедивец, В. Стратегия отбора проб биологических жидкостях и способи толкования результатов анализов. Сб. докладов СГВ. Прага, 20—25. XI 1978 г.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v26i0.3768
Array
Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

R. Chuturkova

Font Size


|