Scientific Online Resource System

Social Medicine

Мнения и потребителска удовлетвореност от медицинските услуги на фонд за допълнително здравно осигуряване в България

В. Aнгелов, В. Белчева, E. Григоров

Abstract

Целта на настоящото проучване е да се извърши анализ и оценка на мнението и потребителската удовлетвореност от медицинските услуги на допълнителното здравно осигуряване, които предоставя здравноосигурителният фонд (ЗОФ). Общият брой на анкетираните лица е 490 души. Броят на мъжете и жените е относително равен с лек превес на мъжете. Мнението на респодентите за допълнителното здравно осигуряване е силно положително. Цялостната
оценка на удовлетвореността от предлаганите медицински услуги е доста висока. Повече от 4/5 от анкетираните лица са напълно удовлетворени, малка част са частично и само 5% са недоволни. Медицинските услуги, предоставяни от
ЗОФ, се радват на одобрение и висока оценка от страна на анкетираните здравноосигурени лица. Проучването на потребителската удовлетвореност показва окуражаващи резултати, говорещи за силна позитивност от страна на респондентите.

Keywords

Attitudes, consumer satisfaction, voluntary, health insurance

Full Text


References

Борисов, В., Ц. Воденичаров. Реалности на здравната реформа, Филвест, София, 2000, 42 с.

Веков, Т. Управление и икономика на здравеопазването и здравните

реформи. Второ изд., Изд. на Бълг. кардиол. институт, С., 2012, 383 с.

Велева, Г. Доброволно здравно осигуряване в Европейския съюз. Здравен мениджмънт, 2004, № 4, 9-13.

Гладилов, С. Финансиране на здравеопазването в условията на присъединяване на България към Обединена Европа. Здравен мениджмънт, 2006, № 6, 13-15.

Горненски, П., В. Борисов. Устойчиво развитие – необходимата нова

концепция за здравната реформа. Мед. меридиани, 2010, № 1, 49-52.

Григоров, Е., Е. Насева, В. Стойнева, Х. Лебанова и И. Гетов. Методологичен подход за медико-социално проучване за нуждите на постмаркетинговия лекарствен мониторинг. Соц. мед., 2012. № 2-3, 70-72.

Грънчарова, Г., С. Александрова-Янкуловска. Глобални проблеми на

общественото здраве. Издателски център на МУ-Плевен, 2013, 220 с.

Делчева, Е. Концептуален модел на конкурентноспособността на

здравната система. Здр. икономика и мениджмънт, 2008, № 1, 9-15.

Димова, А., М. Попов, М. Рохова. Здравната реформа в България –

необходимост, развитие, резултати, перспективи. София, 2007, 343 с.

Златанова, Р., Т. Златанова, В. Петков. Анализ на правата на пациента.

Здравен мениджмънт, 2005, № 6, 10-14.

Насева, Е., Е. Григоров, Х. Лебанова и И. Гетов. Приложение на модифициран метод „таен клиент“ за провеждане на медико-социално проучване за нуждите на проследяването на лекарствената безопасност. Социална медицина, 2013, №3, 32-34.

Петков, В. Удовлетвореност от качеството на медицинската помощ

след въвеждането на задължителното здравно осигуряване. Здравен

мениджмънт, 2004, № 4, 28-30.

Петрова, Зл., Хр. Танушев. Дейности за осигуряване на финансова

стабилност на доброволен здравноосигурителен фонд на национално и регионално ниво. София, 2009, 180 с.

Салчев, П. Българското здравеопазване в "окото на урагана" на икономическата криза. Социална медицина, 2013, №1, 4-13.

Спасов, Л., М. Дякова. Стратегии за намаляване неравенствата в здравеопазването – опитът на някои европейски страни. Здравен мениджмънт, 2007, № 2, 74-80.

Angelov, V., V. Belcheva, E. Grigorov. Evaluation of private voluntary

health insurance company in Bulgaria. Journal of International Scientific

Publications: Economy & Business, 2013, 7(1): 552-558.

Lebanova, H., D. Manolov, I. Getov. Patients` attitude about generics -

Bulgarian perspective. Marmara Pharmaceutical J, 2012, 16(1), 36-40.

Shtereva, D. Types of methods of economic evaluations in the healthcare

sector. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 2010, 4(4), 4-11.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i4.1172

Refbacks

Font Size


|