Scientific Online Resource System

Social Medicine

Доверието в здравеопазването - отправен ориентир за успешното му управление

В. Михайлова, М. Льочкова, Д. Димитрова, И. Биволарски

Abstract

Доверието и съпровождащият го риск в етико-психологичен план се явяват неизследвана проблематика в здравния мениджмънт. На базата на емпирично проучване чрез оценъчна скàла (по R. Walker, 2006) са проследени професионалните и поведенчески характеристики сред 97 лица с висше медицинско и немедицинско образование с управленски позиции, обучавани в магистърска програма по здравен мениджмънт (2013) във Факултет по обществено здраве към Медицинския университет - Пловдив. Високо се оценява конфиденциалното отношение на ръководителя към информацията, като ценностите му са доминирани в значителна степен (69.66%) от интересите на организацията (Р<0.001).
Налице са известни дефицити в мотивацията за подкрепа на обединените действия на екипа, свидетелстващи за появата на риска. Изграждането на свързани с доверието стратегии провокира развитието на мениджърски техники и подходи за по-ефективно регулиране и създаване на оптимална интегрирана система за ползвателите на здравни услуги.


Full Text


References

Abelson J., F. Miller, M. Giacomini. What does it mean to trust a health system? A qualitative study of Canadian health care values. Health policy, 2009, p. 63-70.

Becker P., Perzonlichkeitseigenschaften als Schutz - bzw. Risikofaktoren fur die Korpliche Gezundheit? Bericht uber den 38. Kogress der Deutschen Geselschaft fur Psychologie in Trier, 1992, Band I, S. 476-468

Davies W. Partner risk: Managing the downside of strategic alliances, 2001, West Lafayette: Purdue University Press.

Huxham C., S.Vangen. Managing to collaborate: Thetheory and practice

of collaborative advantage, 2005, London:Routledge.

Krampen G. Handlungstheoretische Personlichkeitspsychologie, 1987,

Gottingen: Hogrefe.

Lindstrom M., M. Mohseni. Social capital, political trust and self-reported

psychological health: A population-based study. Social Science and Medicine,

, 68, p. 436-443.

Luhmann N. Familiarity, confidence, trust: Problems and alternatives. In D. Gambetta (Ed.), Trust: Making and breaking cooperative relations,

, pp. 94-107, New York: Basil Blackwell.

Rotter J. Interpersonaltrust, trust worthiness and gullibility. American Psychologist, 1980, 35, 1-7.

Rotter J. Vertrauen. Psychologie heute, 1981, 3, S. 23-29.

Schwarzer, R. Defensiver und funktionaler Optimismus als Bedingungen

fur das Gesundheitsverhalten. Zeitschrift fur Gesundheitspsychologie, 1993, 1, 7-31.

Sheier M., C.Carver. Dispositional optimism and physical well-being: The

influence of generalized outcome expectancies on health. Journal of Personality, 1987, 55, 169-210.

Sheier M., C.Carver. Optimism, coping, and health: Assessment and implications

of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 1985, 4, 219-247.

Walker R., P. Bisset, J. Adam. Managing risk: Risk perception, trust and

control in a Primary Care Partnership. Social Science & Medicine 64, 2007, 911-923.

Walker R., P. Bisset. Trust Evaluation Scale, 2006, https://depts.washington.

edu/.

Zaheer A., B.McEvily, V.Perrone. Does trust matter? Exploring the effects

of interorganizational and interpersonal trust on performance. Organization

Science, 1998, 9(2), 141-159.

Zaheer A., J. Harris. Interorganizational trust. In: O.Shenkar & J. J. Reuer

(Eds.), 2006, Handbook of strategic alliances.Thousand Oaks: Sage.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.1324

Refbacks

Font Size


|