Scientific Online Resource System

Social Medicine

Маркетингът в пластично-възстановителната и естетичната хирургия

A. Eнчев

Abstract

Авторът на статията подчертава, че маркетингът в областта на системното клинично направление „пластично-възстановителна и естетична хирургия` е процес, чрез който търси начин за определяне на потребностите на потенциалните си клиенти от качествени здравни услуги. Маркетинговите одити в това клинично направление са регулярни вътрешни и/или външни проверки на асортимента и качеството на предоставяните от него услуги в контекста на тяхната естетична, етична и психо-социална значимост. От тази гледна точка маркетингът е призван да идентифицира целевите пазари на пластично- възстановителните и естетични хирургични услуги, за да ги оцени по параметрите `диверсификация и удовлетвореност от страна на техните ползватели` и да предложи модификация на факторите, които биха улеснили обмена им.


Keywords

assortment, quality, target markets, service, payment, access, communications

Full Text


References

Енчев А. Красотата е симетрия „Сиела Норма” АД С.2012.

Кирилов К. Маркетинг в здравеопазването..., МИ „Арко”. С.2001.

„Сова Харис” Обществени нагласи към пластичната хирургия. С.2012.

Спиридонов С. Сб. лекции по Соц. мед., здр. мениджмънт..., С. 2013.

Тонева З. Методика за провеждане на социологично изследване на

общественото мнение за мед. обслужване... МЗ НЦНМИ. С. 1975.

American marketing association. Marketing Definition. Chicago. 1960.

Betkowiz E. Essentials of healthcare marketing aspen. Gaithersburg. 1996.

Kotler Ph. Marketing management Analysis, New Jersey. USA. 1994.

Lefebre R. and Flora J. Social marketing and public health interventions.

Health Education Quarterly. 1998
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.1334

Refbacks

Font Size


|