Scientific Online Resource System

Social Medicine

Лекарски грешки и деонтология

д. Радойнова

Abstract

Безспорното увеличаване на медицинските/лекарските грешки е един от наболелите проблеми в здравеопазването. Те не са ново явление, тъй като естествено съпътстват практикуването на медицината. Медицинските работници напоследък са поставени във все по-рискова ситуация поради промени в медицината на 21. век, в здравните модели, в обществото, в информираността на пациентите и др. Целта на настоящата статия е да покаже необходимостта от актуална защита на медицинските работници относно грешки и пропуски и възможностите за това. Необходимо е да се увеличат деонтологичните и правните познания на медиците, да се познават и спазват правилата за екзактна документация, която е тяхната най-добра защита. Необходими са и съвременни правила и стандарти за работа, адекватни промени и в деонтологията. Медицинските работници и най-вече лекарите трябва да имат основни познания за юридическите аспекти на лекарската дейност - правà, задължения, отговорности. Дават се и предложения за конкретни промени.


Full Text


References

Акредитация на образователни мероприятия на живо от EASSME,

UEMS, 7.10.2011.

Баринов, Е.Х., П.О. Ромодановский, Е.Н. Черкалина, Н.А. Михеева, А.В. Татаринцев. Медико-правовая осведомленность медицинских работников. М. ЮрИнфоЗдрав, 2011,4-23.

Гупта. С., Понеделник сутрин. ЕРА, С., 2012.

Драмалиева, В. Достатъчна ли е Хипократовата клетва днес? Европейските етични стандарти в българската медицина. Сборник статии,

С., 2014, БЛС, 254-260.

Йорданов, Ю., Зл. Петрова. Продължаващото професионално развитие на лекарите – гарант за стандартите в професионалната практика и безопасността на пациента. Европейските етични стандарти в българската медицина. Сборник статии, С., 2014, БЛС, 48-53.

Лисаев, П. Медицинска деонтология и медицинско право (за сестри, акушерки и асоциирани специалисти). С., Медицина и физкултура, 2014.

Лисаев, П. Наказателната отговорност на медицинските професиона-

листи. Семинар: Лекарската (медицинската) грешка. С., 27-28.6.2014,

-87.

Мизов, М. Европейски пациент ли е българският пациент?, Европейските етични стандарти в българската медицина. Сборник статии, С., 2014, БЛС, 277-278.

Петрова, Зл., П. Загорчев. Медицински или лекарски грешки – къде е проблемът? Семинар: Лекарската (медицинската) грешка. С., 27-28.6.2014, 58-75.

Петрова, Зл., П. Загорчев. Роля на етичните комисии и професионално

съсловните организации при доказването на лекарска грешка, баланс и защита на правата на пациента и лекаря. Европейските етични стандарти в българската медицина. Сборник статии, С., 2014, БЛС, 59-66.

Петрова, Зл., С. Генев. Управление на здравната система. Национално

сдружение за здравна политика и здравен мениджмънт (НСЗПМ). С., Health Media, 2014, 352

Радойнова, Д. Лекарски грешки. Съдебномедицинска гледна точка.

Издателска къща СТЕНО, Варна, 2013, 235.

Радойнова, Д. Професионална непредпазливост в медицината. Лекарски грешки-2, Колор принт, Варна, 2014, 168.

Спасов, С. Деонтологични, медико-правни и социални проблеми на

пропуските в медицинската практика. Дис. за присъждане на ОНС

„доктор”, Пловдив, 2014.

Basel Declaration, UEMS policy on continuing professional development,

10.2001.

Criteria for international accreditation of SME, Quality International SME;

D9908/rev. 2007.

Gallagher, T.H., D. Studdert, W. Levinson. Disclosing Harmful Medical

Errors to Patients. N Engl J Med 2007, 356:2713-9.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.1339

Refbacks

Font Size


|