Scientific Online Resource System

Social Medicine

Здравословен начин на живот - физическата активност и здравето на българина

Цв. Цветков

Abstract

Настоящето изследване има за цел да проучи мнението на пациенти, относно дейностите, осъществявани в
първичната медицинска помощ, за опазване и укрепване на здравето. Информацията е събрана чрез анкетно проучване сред пациенти, потърсили медицинска помощ при общопрактикуващи лекари, работещи на територията на `ДКЦ ׀׀׀ - София` ЕООД, гр. София. Анализират се и се оценяват дейностите, осъществявани за промоция на здравето на българина. В тази насока здравословният стил на живот и по-конкретно физическата активност е определяща за здравето.
Ролята на общопрактикуващия лекар при предоставяне на информация и реализиране, залегнали в стратегии и програми за подобряване здравето на българина, се очертава като водеща.

Full Text


References

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

– 2020 година.

Отчет на министерството на здравеопазването за изпълнение на про-

грамата на правителството за стабилно развитие на Р България 2014-

г. в сектор здравеопазване. Ноември 2014 г. – Ноември 2015 г.

Национална здравна стратегия 2014-2020 година.

Национално изследване факторите на риска за здравето на населението

на възраст 25-64 години. БСОЗ книга 2 пр. I 2009.

Доклад на СЗО за ситуацията в областта на неинфекциозните заболя-

вания в света за 2014 г. – 2015 г.

Бяла книга за здравеопазване основана на стойности – 2012 година.

Resolution WHA53.17 on Prevention and control of noncommunicable

diseases. Geneva, World Health Organization, 2000.

2008-2013 Action Plan for the Global Strategy for the prevention and

Control of Noncommunicable Diseases

Gaining health The European Strategy for the Prevention and Control of

Noncommunicable Diseases, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe,

Action plan for implementation of the European Strategy for the Prevention

and Control of Noncommunicable Diseases 2012-2016.

The European Health Report 2005. Public health action for healthier children

and populations. World Health Organization, 2005.

Racioppi F. et al. A phisically active life through everyday transport. With

a special focus on children and older peaople and examples and approaches

from Europe. Copenhagen, Who Regional Office for Europe, 2002.

Sport and Physical Activity. Special Eurobarometor 334/2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i4.1600

Refbacks

Font Size


|