Scientific Online Resource System

Social Medicine

Здравословен начин на живот - здравословното хранене и здравето на българина

Цв. Цветков

Abstract

Публикацията представя резултатите от проучване мнението на пациентите относно дейностите, осъществявани в първичната извънболнична медицинска помощ за промоция на здравето и профилактика на болестите.
Анализират се процесите и дейностите за опазване на здравето на българина, неговото укрепване, значението на здра-
вословния стил на живот - здравословното хранене за здравето. Нерационалното хранене на нашия народ е една от
най-характерните отлики на българската констелация от нездравословни фактори, една от най-съществените причини
за широкото разпространение на хроничните незаразни болести (ХНБ) в страната. Важно място заема бщопрактикуващия лекар (ОПЛ) при предоставяне на информация и практическа реализация на приоритети залегнали в националните стратегии, политики и програми за подобряване и укпреване на здравето на българина - роля, която се явява ключова.

Keywords

healthy lifestyle, the general practitioner, health, healthy diet, patient

Full Text


References

Отчет на МЗ за изпълнение на програмата на правителството за стабилно развитие на Р България 2014-2018 г. в сектор здравеопазване.

Национална здравна стратегия 2014-2020 година.

Национална програма за превенция на ХНБ 2014-2020 година.

Бяла книга за здравеопазване основана на стойности – 2012 година.

Едно компрометиращо първенство Ч. Мерджанов 1995 година.

Resolution WHA53.17 on Prevention and control of noncommunicable diseases. Geneva, World Health Organization, 2000

2008-2013 Action Plan for the Global Strategy for the prevention and Control of Noncommunicable Diseases

Gaining health The European Strategy for the Prevention and Control of

Noncommunicable Diseases, Copenhagen, WHO Reg Office Europe, 2006

Action plan for implementation of the European Strategy for the Prevention

and Control of Noncommunicable Diseases 2012-2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i4.1603

Refbacks

Font Size


|