Scientific Online Resource System

Social Medicine

Удовлетвореност на пациентите от лабораторните услуги в извънболничната помощ в Североизточна България

E. Георгиева, Г. Петрова, M. Милев, Г. Ненова, T. Kостадинова

Abstract

Оценяването на медицинските услуги от потребителите е много важен показател за качеството на медицинската помощ. Необходимо е да се въведат обективни методи за събиране на данни и техния анализ, следвайки световната практика. Това налага промени в нормативната уредба, свързани с реда, начина и критериите за проучване на
удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности. В статията са описани резултатите от проучване на
мнението на пациенти, ползвали услугите на медико-диагностични лаборатории в извънболничната помощ в Североизточна
България. В проучването е изследвано мнението на 502 пациента от Североизточна България, в областните градове Варна, Добрич и Шумен, чрез пряка анонимна анкета.

Keywords

satisfaction, patients, and medical diagnostic services

Full Text


References

Младенова, Г, Маркетингови анализи, Тракия М, С., 2000.

Янкова, Т., Станимиров Е., Димова Е., Хадживеличков Ст., Потребителска удовлетвореност и лоялност в циментовата индустрия, Годишник, Икономически университет – Варна, том. 73, 2001.

Anderson, E.W., The Antecendents and Consequences of Customer Satisfaction

for firms, Marketing Science, 1993, v. 12.

Cronin, J., J. Taylor, SERVPERF versus SERVQUAL: Recording Performance

and Performance-minus-expectations measurement of Service Quality,

Journal of Marketing, Vol. 58, 1994.

Oliver, R.L., A Cognitive model of the Antecedents and Consequences of

Satisfaction Decisions, Journal of Marketing Research, 1980.

Teas, R.K., Expectations, Performance Evaluation and Consumers’ Perceptions

of Quality, Journal of Marketing, Vol. 57, October, 1993.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=95400
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i4.1606

Refbacks

Font Size


|