Scientific Online Resource System

Social Medicine

Корелация между социалния статус и преждевременната загуба на временни зъби

Р. Aндреева

Abstract

Резултатите от редица изследвания показват ясна корелация между социално-икономическия статус на родителите и денталния статус на децата им. Целта на настоящото проучване е да се изследва корелацията между социалния статус и преждевременната загуба на временни зъби. Изследването обхваща 140 деца на възраст между 6 и 9 години. Контролната група се състои от 50 деца, a клиничната група се състои от 90 деца с преждевременно екстра-
хирани зъби. Пациентите от клиничната група са разделени на три групи от по 30 пациента. Специален въпросник за социалния статус на семействата на изследваните деца, създаден за целите на изследването, е попълнен от родителите. Резултатите показват, че не се установява статистически значима разлика в разпределението на групите по социален
статус (P>0.05), но се наблюдава известна тенденция пациентите от изследваните групи (с преждевременно екстрахирани временни зъби) да са с по-ниски доходи. Тези резултати показват връзката между социалния статус, преждевременната зъбна загуба и нуждата от профилактика.

Keywords

socio-economic status, tooth loss, primary teeth

Full Text


References

Арнаутска Х.: Диагностика и прогнозиране на ретинирането на ку-

чешките зъби, Дисертационен труд, София 2013; 211

Арнаутска Х., Крумова В.: Протокол за ранно определяне на тенденцията на ретиниране на кучешките зъби в ранно смесено съзъбие. Ортодонтски преглед, София 2014;16, 1; 6-15.

Арнаутска Х., Д. Константинова, Р. Панчева: Естественото хранене

като ранна профилактика на ортодонтските деформации, Практическа

педиатрия, 4, 2014г., 15-17

Константинова, Д., М. Димова: Мултикаузални функционални промени на дъвкателния апарат у младежи и девойки в горна училищна възраст, Практическа педиатрия, 2015, 2, XVIII, 20-23

Константинова, Д., Р. Панчева, М. Димова: Тенденции в състоянието

на зъбния статус при девойки и младежи от горна училищна възраст във Варна, Практическа педиатрия, 2013, 7, 16-18

Adegbembo AO, El-Nadeef MA, Adeyinka A. National survey of dental caries status and treatment need in Nigeria. Int Dent J. 1995;45:35-44.

Amstutz RD, Rozier RG. Community risk indicators for dental caries in school children: an ecologic study. Community Dent Oral Epidemiol. 1995;23:129-137.

Denloye OO, Ajayi D, Bankole O. A study of dental caries prevalence in 12-14 year old school children in Ibadan, Nigeria. Paediatr Dent J. 2005;15(2):147-1514.

Holm AK. Caries in the pre-school children: International trends. J Dent.

;18:291-295.

Lalloo R, Myburgh NG, Hobdell MH. Dental Caries, socioeconomic development

and national oral health policies. Int Dent J. 1999;49:196-202.

Okeigbeme SA. The prevalence of dental caries among 12–15 year-old school children in Nigeria: Report of a local survey and campaign. Oral Health Prev Dent. 2004;2(1):27-31.

Petersen PE. The World Oral Health Report. Improvement of oral health

in Africa in the 21st century – the role of the WHO Global Oral Health Programme. Afric J Oral Health. 2004;1:2-16.

Reisine S, Litt M. Social and psychological theories and their use for

dental practice. Int Dent J. 1993;43:279-287.

Sardo-Inferri J, Barmes DE. Epidemiology of oral disease: Differences in

national problems. Int Dent J. 1979;29:180-190.

WHO/FDI. Global goal for oral health in the year 2000. Int Dent J.

;23:74-77.

Woodward M, Walker AR. Sugar consumption and dental caries evidence

from 90 countries. Br Dent J. 1994;176:297-302.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1716

Refbacks

Font Size


|