Scientific Online Resource System

Social Medicine

Превенция на употребата на наркотични вещества в България

A. Банчева

Abstract

По отношение на видовете превенция, дейностите в областта на общата превенция са повече от половинатаот реализираните дейности. За периода 2007-2014 г. те са около 80% от всички реализирани превантивни дейности.
Прави впечатление разпределението на тези дейности през 2014 г. Дейностите в областта на общата превенция са69%, a делът в областта на селективната превенция е 23% (като за периода от 2010-2013 г. е между 11-13%), т.е. всравнение с предходния период делът на дейностите в областта на селективната превенция е нараснал значително. Децата/младежите са най-често реализираната и желана целева група на превантивните дейности в страната за периода2007-2014 г. Запазва се делът на семейството/родителите като целева група през последните три години (13%). Най-
често реализираните интервенции през периода 2007-2014 г. са създаването и разпространението на флаери, диплянки
и др., както и организирането на семинари, работни срещи и обучения с професионалисти.


Keywords

prevention, drug prevention

Full Text


References

European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (EMCDDA),

http://www.emcdda.europa.eu/topics/prevention

Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по

наркотичните вещества, приет с ПМС №10/17.01.2001 г., посл. изм. в ДВ., бр. 87/04.11.2011 г. (чл. 21)

План за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците

-2018 г., Министерство на здравеопазването

Закон за здравето (чл. 54, 55, 56 и 56а)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България – 2015 г., Национален фокусен център за наркотици и наркомании, С., (стр. 39-41)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България – 2015 г., Национален фокусен център за наркотици и наркомании, С., (стр. 41-42)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркома-

ниите в България – 2015 г., Национален фокусен център за наркотици

и наркомании, С., (стр. 42-43)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България – 2015 г., Национален фокусен център за наркотици и наркомании, С., (стр. 44-45)
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.1832

Refbacks

Font Size


|