Scientific Online Resource System

Social Medicine

Връзка между психосоциалните интервенции и ефективността на програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти

Цв. Tърпоманова, Цв. Райчева

Abstract

В повечето програми психосоциалните интервенции се приемат за централен и значим компонент на програмите за лечение с метадон хидрохлорид. В България тези интервенции са регулирани в Наредба от 29 юни 2012 г. за изменение на Наредба 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия`. Те включват индивидуално,групово, фамилно консултиране и много други психосоциални интервенции. Целта на разработката е да се докаже връзката на психосоциалните интервенции с ефективността на лечението. Проведено е сравнителното проучване на 720
души, преминали на лечение през програмата за лечение с метадон хидрохлорид към Център за психично здраве-Варна запериода 2004 г.-2015 г. Изследването е извършено по няколко показателя за ефективност - процент положителнитестове за опиати, процент семейни двойки или живеещи с постоянен партньор, работещи, учащи и студенти, здравноосигурени и криминално проявени лица. През периода на прилагане на психосоциални интервенции се отчита чувствителнонамаляване на положителните тестове за опиати, увеличаване на броя на работещите и здравно осигурените пациенти
и частично намаляване на процента на криминалните прояви.


Keywords

psychosocial interventions, effectiveness indicators, treatment methadone hydrochloride programs

Full Text


References

Годишен отчет за дейността на Национален център по наркомании –

г., www.ncn-bg.org

Годишен отчет за дейността на Национален център по наркомании –

, www.ncn-bg.org

Наредба от 29 юни 2012 г. за изменение на Наредба № 24 от 2004 г. за

утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“ (ДВ, бр. 78 от

г., изм.ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г.)

Райчева, Цв., Ц. Дончева, Д. Кръстева, Е. Грашнов, Насоки за добра

практика в субституиращото лечение, С. 2007, 978-954-9448-05-4;

Beck A., Wright, F.D., Newman, C.F., &Liese, B.S. Cognitive Therapy of

Substance Abuse, New York, Guilford Press, 1993.

Bloom, B.L. Planned Short-Term Psychotherapy: A Clinical Handbook,

nd ed. Boston: Allyn and Bacon, 1997.

Center for of Substance AbuseTreatment. Intensive Outpatient Treatment

for Alcohol and Other Drug Abuse. TIP, Number 8. DHHS Pub. No (SMA)

-2077. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1994.

Drummond C., Perryman K., Psychosocialinterventionsinpharmacotherapy of opioiddependence: a literaturereview, Section of AddictiveBehaviour, Division of MentalHealth, St. George's Univ London, 2007,Geneva, WHO

Dugosh, K, Abraham, A. and all., A Systematic Review on the Use of

Psychosocial Interventionsin Conjunction with Medications for the Treatment

of Opioid Addiction, Addict Med, 2016, V. 10, № 2

Flores-Ortiz, Y., & Bernal, G. Contextual family therapy of addiction with Lations. Journal of Psychotherapy and the Family 6(1-2):123-142, 1989.

Guidelinesforthepsychosociallyassistedpharmacologicaltreatment of opioiddependence,

World Health Organization 2009, http://www.who.int/substance_

abuse/publications/Opioid_dependence_guidelines.pdf

McLellan AT, IO Arndt, DS Metzger, GE Woody, CP O’Brien (1993). The Effects of Psychosocial Services in Substance Abuse Treatment. JAMA 269 (15): 1953-59

O’Brien C., Childress A., A learning model of addiction. In: O’Brien C., Jaffe J., (еds.) Addictive States. NY: Raven Press, pp. 157-177, 1992.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.1838

Refbacks

Font Size


|