Scientific Online Resource System

Social Medicine

Изграждане и поддържане на публична информационна система в областта на наркотиците в България

M. Василев

Abstract

Една от основните сфери в борбата на обществото с трафика и употребата на наркотици е изгражданетои поддържането на публична информационна система в тази област. Това е важна и комплексна задача, чието решаванеизисква големи ресурси, социално разбиране и условия (в това число и политическа воля). Поради липсата на достатъчно
разбиране на същността и значимостта на тази сфера авторът се опитва да опише и обясни основни пунктове оттова познание.


Full Text


References

Национална стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.),

http://ndc.government.bg/?l=bg&pid=documenti-strategia

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., посл. изм. и доп., бр. 42 от 3.06.2016 г.), http://ndc.government.bg/?l=bg&pid=documenti-zknwp

Official website of the European Monitoring Center for Drugs and Drug

Addictions, Lisbon, http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitoxnetwork

Наредба за елементите и функционирането на публичната информационна система за наркотици и наркомании в България (Проект),

, непубликувана

Василев М., Информацията като база, елемент и помощен инструмент

на политиката в областта на наркоманиите, Годишна конференция на

Национален център по наркомании, 2006, непубликувана

Activities, Methods and Future Opportunities, Global Workshop on Drug

Information Systems, December 3-5, 2001, Vienna, www.unodc.org/

pdf/gap_global-workshop-report.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.1843

Refbacks

Font Size


|