Scientific Online Resource System

Social Medicine

Нови храни - оценка за безопасност

Р. Вачкова-Петрова

Abstract

През 2015 г. бе публикуван Регламент 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета за новите храни (НХ). Въведена е специална процедура за традиционните храни от страни, извън ЕС. НХ биват чисти химически вещества и смеси, комплексни храни. Те трябва да не представляват риск за човешкото здраве и очакваната им употреба не води до измама за консуматора. Дискутират се подходите за определянето на дозите и балансираната диета при комплексните храни, както и екстраполацията на резултатите към човешкото хранене.

Full Text


References

Вачкова-Петрова Р., Методични подходи за оценката за безопасност на ботехнологичните продукти за хранителни цели.Микробиален белтък, Хигиена и здравеопазване XXX, 1987, 5, 78-84.

Вачкова-Петрова Р., Л. Василева, М. Ставрева, Е. Тягуненко и С. Диноева. Токсикологично изследване на мицел от висшата гъба Polyporellus squamosus за хранителната промишленост, Институт по гастро-

ентерология и хранене, Медицинска академия, София, 1991.

Регламент (ЕС) 2015/2283 на европейския парламент и на съвета от 25 ноември 2015 година относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на

Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията.

Стойчев Е., Р. Вачкова, Л. Василева, М. Ставрева и други. Тестиране за канцерогенност на промишлен едноклетъчен протеин. Дългосрочно изследване с BDF мишки, Хигиена и здравеопазване, ХХХVІ, 4-5, 1993, 49-51.

Стойчев Е., Р. Вачкова, Л. Василева, М. Ставрева и други. Тестиране за канцерогенност на промишлен едноклетъчен протеин. Дългосрочно изследване с плъхове, Хигиена и здравеопазване, ХХХVІІІ, 1995, 3,

-42.

Cockburn A., Roberta Bradford, Neil Buck, Anne Constable, Gareth Edwards, Bernd Haber, Paul Hepburn, John Howlett, Frans Kampers, Christoph Klein. Approaches to the safety assessment of engineered nanomaterials

(ENM) in food, Food and Chemical Toxicology, 50, 2012, 6, 2224–42.

EC (European Commission). Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients. OJ L 43, 14.2.1997, 1–6.

EC (European Commission). Commission Recommendation 97/618/EC concerning the scientific aspects and the presentation of information necessary

to support applications for the placing on the market of novel foods and novel food ingredients and the preparation of initial assessment reports under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council. OJ L 253, 16.09.1997, 1–36.

SCF (Scientific Committee on Food). Guidance on submissions for food additive evaluations by the Scientific Committee on SCF (Scientific Committee on Food), 2001.

EFSA (European Food Safety Authority). Guidance document of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms for the risk assessment of genetically modified plants and derived food and feed. EFSA Journal

; 99, 1–100.

EFSA Scientific Committee.Guidance on safety assessment of botanicals and botanical preparations intended for use as ingredients in food supplements,

EFSA Journal 2009; 7(9):1249 1.

EFSAScientific Colloquium 13.What’s new on novel foods, 19-20 November 2009, Amsterdam, The Netherlands.

EFSA Scientific Committee. Scientific opinion on genotoxicity testing strategies applicable to food and feed safety assessment, EFSA Journal 2011;9,2379.

EFSA (European Food Safety Authority), EFSA Guidance on the risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain, EFSA Journal 2011;9(5):21.

EFSA (European Food Safety Authority), Scientific Opinion on the evaluation of allergenic foods and food ingredients for labelling purposes, EFSA Journal 2014,12(11):3894.

Jonas D., E. Antignac, J. Antoane, H. Glassen, A. Huggett, I. Knudsen, J. Mahler, T. Ockhuizen, M. Smith, M. Teuber et al., The Safety Assessment of Novel Foods, Guidelines prepared by ILSI Europe novel food task

force, Food and Chemical Toxicology 34, 1996, 93 l-940.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2124

Refbacks

Font Size


|