Scientific Online Resource System

Social Medicine

Насилие на работното място

Б. Ценова

Abstract

Трудът е посветен на избрани аспекти на актуалния за обществото ни проблем за насилието, и по-специално на
насилието на работното място и обуславящи го фактори и последствия.
В монографичния труд в сбит вид е направен многостранен анализ на проблема психичен тормоз на работното място и препоръчвани методи и добри практики за справянето с проблема. Дефинирани са различните видове насилие на работното място и ключови концепции за насилието. Б. Ценова дава определение на наложилото се в специализираната литература понятие „мобинг`и разграничаването му от други форми на насилническо поведение и сродни теории и явления, вкл. ключови характеристики на поведението на агресора.
Представени са данни за разпространението на тормоза при
работа в ЕС и други напреднали страни и здравните му ефекти,
както и най-често използваните подходи и методи за определянето му. Показано е, че насилието и тормозът на работното място имат много лица и се различават по своята динамика, но винаги са свързани с организацията и естеството на работа. Последствията са в няколко измерения - индивидуално-психологични и здравни до посттравматично стресово разстройство и суицид с всички последващи ефекти за семейството и близките, организационен климат и ефективност на засегнатата организация.
Специално внимание е обърнато на пасивните свидетели на
тормоза на работното място, които мълчаливо си правят изводи
и съответно променят поведението и отношението си към работата.
Очертана е ролята, функциите и възможностите на подготвени
консултанти по психотерора на работното място. Ясно е изтъкната необходимостта от координирани интердисциплинарни действия за ефективна превенция на тормоза на работното място: на ниво законодателство и целенасочени кампании, на ниво организация - фирмена политика, прозрачност, еднозначни критерии и стандарти
за оценка, развитие на комуникативните умения, на ниво индивид - за потърпевшите, за пасивните наблюдатели на работното място и за агресорите.
Представени са множество аспекти и нивà на насилието на ра-
ботното място в тяхната взаимовръзка и връзката им с наболели
за обществото проблеми (агресия, самотност, качество на живот).
Монографията е написана професионално, на достъпен език,
разбираема за професионалисти, работодатели и работещи в различни браншове. В монографичния труд, състоящ се от 5 глави, в сбит вид е направен многостранен анализ на проблема психичен тормоз на работното място и препоръчвани методи и добри практики за справянето с проблема.
На разбираем за професионалисти, работодатели и работещи
в различни браншове език са представени множество аспекти и
нивà на насилието на работното място в тяхната взаимовръзка и
връзката им с наболели за обществото проблеми (агресия, само-
тност, качество на живот).
Дефинирани са различните видове насилие на работното място
и ключови концепции за насилието. Дефинира се наложилото се
в специализираната литература понятие „мобинг` като се разграничава от други форми на насилническо поведение и сродни теории и явления, вкл. ключови характеристики на поведението на агресора.
Към всяка глава има богата библиография за интересуващи се
изследователи и практици.

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.4084

Refbacks

Font Size


|