Scientific Online Resource System

Social Medicine

Анализ на резултатите от продължаващо обучение на магистър-фармацевти в България за периода 2013-2016 г.

Ст. Балкански, Цв. Дечева, T. Найденов, И. Гетов, Св. Kрумов

Abstract

Магистър-фармацевтите в България трябва постоянно да осъвременяват професионалните си знания и умения, за да предоставят компетентни съвети на пациентите и на другите медицински специалисти и да могат да отговарят на завишаващите се очаквания на техните пациенти. Този процес се гарантира чрез участие в продължаващо обучение. Цел на този анализ е да се обобщят тенденциите в акредитираните модули и обучения, извършвани от Комисията по качество на Българския фармацевтичен съюз (БФС), част от продължаващото обучение на магистър-фармацевтите, проведено в периода 2013-2016 година. Това проучване представлява ретроспективен анализ на наличната
база-данни. Информацията за акредитираните форми на продължаващо обучение на магистър-фармацевтите е извадена
от протоколите на Комисията по качеството и от електронния регистър на членовете на БФС. В периода 2013-2016
година присъствените събития продължават да са най-предпочитаната форма за продължаващо обучение, като близо
80% от всички акредитирани обучения попадат в тази категория.

Keywords

Continuous Professional Development, Master of Pharmacy, Bulgarian pharmaceutical union

Full Text


References

Закон за здравето. Закон За Здравето. N.p., 2005. Print.

Найденов Т., Ц. Дечева, И. Гетов. Проучване на нагласите на магистър-фармацевтите, свързани със системата на продължаващото медицинско обучение в България и възможностите за нейното развитие.” Сб. научни трудове, Межд. висше бизнес училище, 2014, 197-211

Дечева Ц., И. Гетов, Т. Найденов, Ц. Вълчанова, Х. Бургазлиев, А. Тодорова, Ж. Михова, М. Йотова, Р. Пейчева. Правила за провеждане на продължаващото обучение на магистър-фармацевтите. N.p., 2014. web.

A. Zubin, M. Ensom. Education of Pharmacists in Canada. American journal of pharmaceutical education 72.6 (2008): 128. Web. 26 Aug. 2017.

Bellanger, Renee A et al. “Continuing Professional Development in Texas: Survey of Pharmacists’ Knowledge and Attitudes: 2008.” Journal of the American Pharmacists Association : JAPhA 50.3 (2009): 368–74. Web. 21 Aug. 2017.

Donyai, Parastou et al. “British Pharmacy Professionals’ Beliefs and Participation in Continuing Professional Development: A Review of the Literature.” International Journal of Pharmacy Practice 19.5 (2011): 290–317. Web. 26 Aug. 2017.

Dopp, Anna Legreid et al. “A Five-State Continuing Professional Development Pilot Program for Practicing Pharmacists.” American Journal of Pharmaceutical Education 74.2 (2010): 28. Web. 21 Aug. 2017.

Martin Beth A, R. Bruskiewitz, B. Chewning. Effect of a Tobacco Cessation Continuing Professional Education Program on Pharmacists’ Confidence, Skills, and Practice-Change Behaviors. Journal of the American Pharmacists Association: JAPhA 50.1 (2010): 9–16. Web. 21 Aug. 2017.

McConnell, Karen J, Carey L Newlon, and Thomas Delate. “The Impact of Continuing Professional Development Versus Traditional Continuing Pharmacy Education on Pharmacy Practice.” Annals of Pharmacotherapy 44.10 (2010): 1585–1595. Web. 21 Aug. 2017.

Petrova, G et al. CONTINUED PROFESSIONAL EDUCATION OF BULGARIAN PHARMACISTS: SECOND REGISTRATION PERIOD. Acta Medica Bulgarica 41.1 (2014): 30–36. Web. 25 Aug. 2017.

Program, EU Health. “Study Concerning the Review and Mapping of Continuous Professional Development and Lifelong Learning for Health Professionals in the EU.” (2013): n. pag. Print.

Rouse, Michael J. Continuing Professional Development in Pharmacy. Journal of Pharmacy Technology 20.5 (2004): 303–306. Web. 21 Aug. 2017.

Smith, Saxon D et al. “Pharmacists’ Knowledge about Use of Topical Corticosteroids in Atopic Dermatitis: Pre and Post Continuing Professional Development Education.” Australasian Journal of Dermatology 57.3 (2016): 199–204. Web. 21 Aug. 2017.

Tran, Deanna et al. “US and International Health Professions’ Requirements for Continuing Professional Development.” American Journal of Pharmaceutical Education 78.6 (2014): 129. Web. 26 Aug. 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2-3.4128

Refbacks

Font Size


|