Scientific Online Resource System

Social Medicine

Различия и неравенства в здравето при лицата със и лицата без увреждания

Б. Ивков

Abstract

На основата на данните, получени от проведеното социално изследване „Неравенства в здравето`, са анализирани и оценени неравенствата в здравето между две основни социални категории: лица със и лица без увреждания. Тези различия са разгледани в две социални плоскости: неравенства в шансовете и възможностите от една страна и неравенства в статусните позиции, от друга страна. Установено е, че наличието на увреждания е в основата на сериозни различия, преминаващи в социални неравенства в контекста на образованието, заетостта и особено на доходите на лицата със и без увреждания. Тези различия и неравенства ясно са очертани в техните социално-демографски и статусни профили. Важен резултат е констатирания феномен, че уврежданията сами по себе си са един от основните фактори, пораждащи и поддържащи социалните неравенства в здравето. Причините за това се откриват в съвместното и взаимно засилващо се влияние на система от фактори, като по-висока възраст на хората с увреждания, по-ниски доходи, вид и тежест на уврежданията, по-нисък социален статус и позиции, наличие на социални и символни бариери и др.

Full Text


References

Ивков Б. и кол. (2016). Научен отчет за резултатите от първия етап на изпълнение на проект по договор с ДФНИ № К 02/4 от 12.12. 2014 г.

Съйкова С., Методологически решения. В: Б. Ивков и кол. Разходи за здраве от джоба и неравенства в здравето, С., ИК УНСС, 2017, с. 187.

Тилкиджиев, Н. (1997) Средна класа и социална стратификация. Издателство „Лик“, София.

WHO (2011) Społeczne nierównosci w zdrowiu w Polsce. Copenhagen.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i4.4465

Refbacks

Font Size


|