Scientific Online Resource System

Social Medicine

Картографиране и достъп до здравни грижи на деца и юноши от уязвими общности с фокус върху ромското население

M. Грекова, Н. Джафер, Ц. Петкова

Abstract

Равният достъп до здравни грижи е приоритет на всяка здравна система. Общественото здравеопазване трябва да гарантира възможност за осигуряване на съвременни грижи на всеки гражданин, независимо от местоживеене, социален статус, етнос и т.н.,защото това е в интерес на цялото общество, предвид заплахите за общественото здраве. Голяма част от проблемите при ромите са социално детерминирани. Идентифицирането на проблемите сред т. нар. ,,уязвими общности` е важно условие за реализация на по-нататъшни мерки, свързани с тях. Особено притеснително е възпроизвеждането на определени стереотипи сред подрастващите в тези сравнително затворени общности. Представяме проучване, извършено на терен и обхващащо 161 домакинства, 805 членове на семейства и 392 деца, от които
217 са от 14 до 18 години.

Keywords

vulnerable groups, Roma, children and adolescents, access to healthcare

Full Text


References

Aдминистративен мониторингов доклад за 2016 г. по изпълнение на Нац. стратегия за интеграция на ромите 2012-2020 г. www.parliament.bg

Джафер Н., К. Докова, Нагласи за профилактика на онкологични заболявания сред жените в България, Социална мед., 2015, бр.4, 8-11.

Конституция на РБългария,www.parliament.bg/bg/const

Национална стратегия на България за интеграция на ромите 2012-20 г.,www.strategy.bg/Strategic Documents/wiev.aspx?lang=bg-BG8id-726

Национален план за действие за 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на България за интеграция на ромите 2012-2020 г., www.strategy.bg/Strategic Documents/wiev.aspx?lang=bg-BG8id-726

Репродуктивни нагласи и поведение в България. БАСП, UNFPA, 2012. http://www.safesex.bg

Закон за здравето,www.mh.government.bg

Търнев, И., М. Грекова. 2007. Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България. София: „Изток-Запад“, с. 26-27.

Световна банка, доклад.Анализ на състоянието на здравеопазването в България, декември, 2014

Resolution EUR/RC61/12. Action plan for implementation of the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2012-2016. In: 61 session of the Regional Commottee for Europe, Baku, Azerbaijan 12-15 September 2011. Copenhagen

Wang J, Liang W, Schwartz MD, Lee MM, Kreling B, Mandelblatt educational video: changing breast cancer-related behaviors in Chinese women. Health Educ Behav 2008;35:806–20.

Warsi A, Wang PS, LaValley MP, Avorn J, Solomon DH. Self-management education programs in chronic disease: a systematic review and methodological critique of the literature. Archives of Internal Medicine. 2004; 164:1641–1649. [PubMed: 15302634])

Еc.europa.eu/health/ph_projects/2004_3_01_manuual_bg.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i4.4469

Refbacks

Font Size


|