Scientific Online Resource System

Social Medicine

Очаквания на денталните лекари в България от тяхната професионално-съсловна организация 20 години след възстановяване на дейността и

Л. Kатрова, K. Цоков, И. Иванов

Abstract

Денталната професия се характеризира с висока степен на автономия и добро социално положение на своите членове. Самоуправлява се чрез професионално-съсловна организация, представлявана в обществото под две основни форми - регистри, предполагащи задължително членство и асоциации с доброволно членство. Целта на това изследване е да покаже как професионално-съсловната организация на лекарите по дентална медицина в България е възприемана от своите членове в периода на преход и в контекста на членството на България в ЕС. В сравнение с ЕС, ръстът на увеличение на броя на зъболекарите в България е значително по-висок, което рефлектира неблагоприятно върху пазара на дентални грижи - бързо намаляване на съотношението „население на един зъболекар`, респективно застрашително намаляване на натовареността на денталните практики. Доверието в професионално-съсловната организация е относително високо по отношение на осигуряване на продължаващо обучение и евентуална подкрепа в случай на непредвидими обстоятелства, докато е по-скоро ниско по отношение на защитата на дългосрочните водещи интереси. Рискът от вторична депрофесионализация е налице и за съжаление професионално-съсловната организация е пасивна.

Keywords

professional membership, dental workforce in Bulgaria, dental workforce in the EU, professional protection, professional organization

Full Text


References

Български зъболекарски съюз, Устав, Достъпен на http://www.bzssrk.bg/docs/kodeks_etika.pdf, /19.10.2017, 10:30/

Български зъболекарски съюз, Правилник за продължаващо медицинско обучение на лекарите по дентална медицина, Приет на заседание на УС на БЗС, от 07.11.2015

Катрова Л., Обществено дентално здраве, дентална професия, дентална практика, WINI, София, 2011, ISBN 978-954-9437-26-3, 320

Катрова Л., Стоматологичната професия състояние и перспективи, С., ЛТД Пъблишинг, 1998, 290с.

МЗ, Наредба № 5 за условията и реда за упражняване на частна медицинска практика (Отм. ДВ бр. 62/1999) Държавен вестник брой: 62, Година: 1999, Дата на обнародване: 16.03.2006

Министерство на здравеопазването, Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, достъпна на https://static.framar.bg/documents/naredba1-ot-22-01-2015-pridobiva-

spetsialnost-sistemata-na-zdraveopazvaneto.pdf

Цоков Кр. Организация на денталната практика в пазарни условия. Дисертация, София 2014, 167

Katrova L. K. Tzokov. Current state of the dental practice in Bulgaria. Methaanalysis. Journal of IMAB 2012; 18(2):181-187; DOI:10.5272/jimab.2012182.181.

Kravitz ,A. S., A. Bullock, J Cowpe, MANUAL OF DENTAL PRACTICE

, Council of European Dentists, Cardiff University, Wales, United

Kingdom, 2015, 420

Kravitz ,A. S., A. Bullock, J Cowpe, MANUAL OF DENTAL PRACTICE

, Council of European Dentists, Cardiff University, Wales, United

Kingdom, 2008, 410
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i4.4471

Refbacks

Font Size


|