Scientific Online Resource System

Social Medicine

Медицински специалисти по здравни грижи в системата на здравеопазването за периода 2005-2016 г.

K. Дикова, Б. Робев

Abstract

В макрорамката на цялата здравна система, човешкият потенциал заема водещо място. Съществува определена зависимост между структурните и качествените характеристики на здравния персонал от една страна, и развитието на здравната система от друга. Настоящото изследване обхваща всички болнични заведения (болници и центрове със стационар), лечебните заведения за извънболнична помощ - медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове, диагностично-консултативните центрове, самостоятелните медико-диагностични и медико-технически лаборатории. Данните за медицинските специалисти по здравни грижи по видове показват техния брой и относителен дял в общия брой, където е най-голям делът на медицинските сестри. Показателите за осигуреността с медицински сестри за по-голям период, показват добре изразена динамика. Важен показател за състоянието и развитието на медицинския персонал е съотношението лекари сестри.Този показател е от значение, както за обема, така и за качеството на извършваната медицинска дейност в лечебните заведения.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.5560

Refbacks

Font Size


|