Scientific Online Resource System

Social Medicine

Аспекти на сигурността на информацията в специализирани системи в здравеопазването

Ю. Kаракънева

Abstract

В доклада се разглеждат въпроси, свързани с информационната сигурност в специализираните системи за здравеопазването. Очертани са предизвикателствата пред защитата на информационните ресурси и основните направления за решаване на поставените задачи. Дефинирани са категории информация, подлежащи на защита, и са предложени административни, физически и технологични мерки за редуциране на риска и постигане на сигурност. Дискутирани са нерешените проблеми в условията на променящата се среда за сигурност.


Keywords

information security, cybersecurity, information systems in healthcare, personal data protection.

Full Text


References

Ensuring Security of High-Risk Information in EHRs, http://library.

ahima.org/xpedio/groups/public/documents/ahima/

ISO 21549 – Health Informatics Package, 2007-2014, ISO 21549-5:2008, Health informatics – Patient healthcard data – Part 5: Identification data.

Персонализирана ИС в НЗОК съчетава съвременна ИТ архитектура и сигурност на информацията, Cio.bg, бр. 1/2014.

https://pis.nhif.bg/main

http://mariaradeva.com

Закон за защита на личните данни, 2002, посл.изм. и доп. 2013.

European charter of patients’ rights, 2002.

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/administrative/statute/hipaastatutepdf.pdf

Reassessing Your Security Practices in a Health IT Environment,

http://www.healthit.gov/providers-professionals/implementationresources/

reassessing-your-security-practices-health-it.

HIPAA Security Rule, http://www.hrsa.gov/healthit/toolbox/healthitimplementation/

index.html.

HIPAA Privacy Rules, http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/

summary/index.html

ONC Standards and Certification Criteria, http://www.healthit.gov/policyresearchers-

implementers/standards-certifications-criteria-final-rule, 2012.

Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на АИС или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, 2003, посл. изм. 2014, www.dksi.bg.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.5571

Refbacks

Font Size


|