Scientific Online Resource System

Social Medicine

Лекарите от рода Чалъкови - възпитаници на Военно-медицинското училище в Цариград

M. Петкова

Abstract

1. Енциклопедия на българската възрожденска интелигенция. С., ДИ
`Д-р Петър Берон`, 1988. 740 с.
2. Запрянов, Н., Н. Казанджиев. Д-р Стоян Чомаков, Изд. ИМП, Пловдив,
2009. 132 с.
3. Кепов, Ив. Живот и дейност на Чалъковци. С., 1935.
4. Кесяков, Хр. Пловдивските първенци Чалъковци. Пловдив, 1932.
5. Куртев, В. Към българо-турските медицински отношения. - Сб. трудове на НИИСХОЗ, т. III, 1973, 236-237.
6. Куртев, В., В. Ганева, П. Серафимов. Дейци на българската медицина
и здравеопазване. С., МФ, 1986. 406 с.
7. Левкова, М. Българският род Чалъковци през Възраждането. - Родознание, ХV, 2010, 2, 46-50.
8. Манов, Е. Проф. д-р Георгий Вылкович - врачь, революционер и
дипломат. - Сб. мат., vol. III, ХХVI Междунар. конгр. ист. мед., Плов-
див, 1978. 94-95.
9. Мирчева, К. Чалъкови. - Науч. архив, БАН, 2000, сб. IV, 290-292.
10. Михайлова, Е. К. Болничното дело и здравеопазването в българските
земи (1856-1878). Дисерт., С., СУКО, к-дра ист. на България, 2013.
11. Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съх-
ранявани в БИА. кн., V. С., НБКМ, 1981, ф. 286, 212-215; кн. VIII,
1995, ф. 782, 285-298.
12. Опис на документи за здравното дело и здравеопазването, запазени в
БИА на НБКМ. Т.I (до 1878 г.), С., НБКМ, 1986.
13. Петкова, М. Пред Ескулап всички са равни. Така наречената придворна
медицина в България 1878-1988. С., МФ, 2016. 546 с.
14. Петровски, И. Съвременното българско здравеопазване от 1877 г. до
наши дни. Кн. 1. С., ИК НДК, 2001. 400 с.
15. Снегаров, Ив. Турското владичество пречка за културното развитеие
на българския народ и другите балкански народи. С., БАН, 1958. 244
стр.
16. Стоянов, М. Чалъковци. Към историята на един чорбаджийски род. -
Ист. преглед, 1950-1951, 3, 313-329.
17. Стаменова, Г. Борци за нашето национално освобождение, учили във
Военно-медицинското училище в Цариград. - В: Сб. мат. II Нац. конгр.
ист. мед., В. Търново, 1985, 243-245.
18. Шаламан. Енциклопедия на българските родове: Чалъкови (Копривщица), bulrod.blogspot.com
19. dianakolarova.blogspot.bg/Bulgarian connection,2016
20. otves.org Александров, Н., М. Петкова. Приносът на българските лекари-масони в здравеопазването и медицината на другите балкански
страни до Освобождението 1878 г. - 2-ра Междунар. конф. Човеколюбие и напредък, Варна, 2005.
21. www.ihist.bas.bg/archives_doc_info/Avtoreferat-MLevkova/Родът Чалъковци през Възраждането. Дисерт., С., БАН-ИИИ,2012.
22. 100 години БАН 1869-1969. т. 1. С., БАН, 1969. 950 с.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.5572

Refbacks

Font Size


|