Scientific Online Resource System

Social Medicine

Приложимост на супервизия в сестринството в България

С. Tончева

Abstract

В последните 15-20 години у нас бе обърнато голямо внимание на съдържателната и методичната част на академичната подготовка на медицинските сестри - да развиват знания и умения, които най-добре ще гарантират качествени грижи, съобразени със съвременните научни постижения за да отговорят на потребностите на индивида, семейството, общността. Възможностите за автономна практика на медицинските сестри насочва вниманието в световен мащаб към квалифицираните работещи сестри, към по-нататъшното им професионално и личностно развитие,
към въвличането им в дейности като супервайзори. Ние изследваме проблем, който все още търси своите практически измерения в съвременната сестринска практика и дава шанс той да бъде рано опознат, дискутиран и на първо време, може би, пилотно приложен у нас. Прилагане на супервизия в сестринството има иновативен характер, но отваря една
нова врата за развитие и обогатяване на сестринската професия и нейната автономност - като размишления и като действия, приложими в България.

Full Text


References

Закон за здравето, ДВ. бр.70 от 10.08.2004 г., последно изм. и доп. 2018 г.

Закон за лечебните заведения, ДВ. бр.62 от 9.07.1999 г., последно изм. и доп. 2018 г.

Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните специалисти цел на професионалното развитие на медицинските сестри, ДВ. бр.46 от 3.06.2005 г., последно изм. и доп. 2016 г.

Наредба за ЕДИ за придобиване на висше образование за специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” за ОКС „бакалавър”, изм. ДВ. Бр.88 от 9.11.2010.

Наредба за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалността “Управление на здравните грижи” за образователно-квалификационните степени “магистър” и “бакалавър” от професионално направление “Обществено здраве” ДВ. бр.95 от 29.11.2005 г., последно изм. и доп. 2016 г.

Наредба № 1 от 08.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно ДВ. бр. 15 от 18.02.2011 г.

Наредба № 19 от 22 юли 1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите ДВ. бр.68 от 30.07.1999 г., последно изм. 2009 г.

Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването, ДВ, бр. 7 от 27.01.2015 г.,

Национална здравна стратегия (2014–2020) (НЗС), приета с Решение на Народното събрание от 17.12.2015 г.

Национална програма за развитие на България 2020, приета с Решение № 1057 на Министерския съвет от 20.12.2012 г.

Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г., приета с Решение № 42 на Министерския съвет от 26.01.2015 г.

Национална стратегия за дългосрочна грижа, приета с Решение № 2 на Министерския съвет от 07.01.2014 г.

“Цели за здраве 2020“ – Концепция http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/08/kontseptsiya-tseli-za-zdrave-2020.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.5986

Refbacks

Font Size


|