Scientific Online Resource System

Social Medicine

Сравнителен анализ на нагласите на бизнес-оператори и потребители относно въвеждането на данък `вредни храни`

Я. Tошкова, Цв. Tърпоманова, Д. Янчев, M. Пенкова

Abstract

През последните години се увеличава консумацията на преработените храни и храненето в заведения. Това от своя страна води до повишената употреба на енергийно-калорична храна с високо съдържание на транснаситени мазнини, захари и сол. Според експерти прекомерната консумация на продукти, които съдържат тези съставки могат да са предпоставка за развитие на хронични незаразни болести - затлъстяване, захарен диабет, сърдечносъдови заболявания и някои видове рак. В тази връзка, в България се представя законопроект за данък за обществено здраве (ДОЗ). Целта на настоящата разработка е да се сравнят позициите на потребителите и бизнес-операторите на храни и напитки относно въвеждането на данък „вредни храни`. Aнкетирани са 320 потребители и 51 бизнес-оператори на
храни и напитки. Наблюдава се съществена разлика в изразеното мнение на бизнес-операторите и потребителите относно въвеждането на ДОЗ. Над половината от анкетираните потребители (56,5%) одобряват облагането на храни с т.н. „вредни съставки`, a в същото време над половината от произведителите (56,8%) не одобряват въвеждането на
такъв вид данък. Има страни членки на ЕС, в които въведените налози върху храните са отменени поради несъстоятелност на прилагания норматив. По-целесъобразно би било в нашата страна да се регламентират норми за количествено съдържание на определени съставки (захар, сол, трансмастни киселини, кофеин).

Keywords

public health tax, `harmful food` tax, consumer, business operator, harmful ingredients (sugar, salt, hydrogenated fats)

Full Text


References

Закон за данък за общественото здраве – проект, октомври 2015, www.mh.government.bg/media/.../proekt-na_zakon-danuk-obshstvenozdrave.docx

Кьоле К., „Е-номера и консерванти. Какво поглъщаме с храната“. изд. ,,Софт-Прес“ 2007 г., стр.1,6,22-29

МЗ, Мотиви към проекта на Закон за данък за общественото здраве, октомври, 2015 г. www.mh.government.bg/.../motivi-proekt-na_zakondanuk-obshstveno-zdrave.docx)

Петрова, Ст., „Становище относно предложението за данък върху „вредните храни”, стр. 1, 2, 3,6,13-15, http://ncphp.government.bg/

files/Prof_Petrova-Danak_nazdravoslovni_hrani.pdf

Попов, Б., Данъците върху храните не могат да намалят наднорменото тегло, 2015, http://www.desant.net/show-news/34489/ (14.06.2017))

Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа. Приложение I

Становище на Хранително-вкусовата индустрия относно проектозакона за данък „обществено здраве“, октомври 2015, стр. 2, 8, http://www.bsda-bg.org/uploads//documents/FBO_PP_Food_Tax&Supportive_statments.pdf

Caroline Franck , MSc, Sonia M. Grandi , MSc, and Mark J. Eisenberg, MD, Аmerican Public Health Association, Taxing Junk Food to Counter Obesity, Am J Public Health . 2013 November;, ncbi.nlm.nih.gov, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3828689/ (08.06.2017)

Cornelsen, L., Carreido, A., 2015, Health-related taxes on food and beverages, May 2015. Food Research Collaboration Policy Brief, стр.1, http://foodresearch.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/Food-and-beverages-taxesfinal-20-May-2015.pdf, (08.06.2017)

European Commission, Survey on Members States’ Implementation of the EU Salt Reduction Framework, стр.2, http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/salt_report1_en.pdf

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs393/en/

Passero Giuliana, Tassare il cibo spazzatura – Giustizia Tributaria, Gennaio 2017,http://www.giustizia-tributaria.it/legalita-fiscale/item/download/2915_940170ec67a59766eae0a49c322376ac

Soffritti Morando , Fiorella Belpoggi , Eva Tibaldi at “Life-Span Exposure to Low Doses of Aspartame Beginning during Prenatal Life Increases Cancer Effects in Rats”, Jun 2007, )

WHO, Fiscal Policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases Technical Meeting Report, May 2015, Geneva, Switzerland,

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250131/1/9789241511247-eng.pdf?ua==114

WHO/FAO, Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases,Geneva 2003, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42665/1/WHO_TRS_916.pdf?ua=1
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.5995

Refbacks

Font Size


|