Scientific Online Resource System

Social Medicine

Проучване на нагласата на гражданите за употреба на растителни хранителни добавки в България

Вл. Бачев, И. Янева

Abstract

Използването на растения за поддържане на здравето е един от най-древните методи в света и у нас. Според резултатите на пилотно проучване относно употребата на растителни продукти (РП) -растителни хранителни добавки (РХД), традиционни растителни лекарствени продукти (ТРЛП), чайове (т.е. воден извлек, получен чрез извличане
на студено, чрез варене или запарване на изсушени части от растения или на цели растения) - всички предназначени за употреба без лекарско предписание и наблюдение, българският гражданин не прави разлика между РХД и ТРЛП. Целта на настоящата публикация е да се проучи нагласата на гражданите относно употребата на РХД. За целта е проведено срезово анкетно проучване (Cross-sectional survey design) с 400 лица на възраст 18-80 г., изразили желание и съгласие за
попълване на въпросник при гарантирана анонимност. Респондентите са посетили аптека „Сияна`в гр. София в рамките на 10 дни през 2017 г. Основните изводи от проведеното проучване посочват, че е по-голям относителният дял на респондентите, които не правят разлика между РП и лекарствени продукти (ЛП). Преобладава относителният дял на непотребителите на РП. РХД са предпочитани от малък брой от респондентите (които правят разлика между отделните видове РП) - 5.8%. Този резултат би могъл да се обясни с предпочитане на традиционния начин на употреба на РП у нас - под формата на чай. Най-употребяваното растение под форма на РХД е валерианата. Според 43.5% от респондентите, РХД са безопасни. Данните от извършеното проучване посочват, че у нас съществуват проблеми при употреба на РП за здравни цели, които се купуват без лекарско предписание и наблюдение.

Keywords

attitude of citizens, usage, plant food supplements, Bulgarian citizens

Full Text


References

Архив на В.Бачев

Бачев, В., И.Янева. Сравняване на българското и европейското законодателства в областта на растителните хранителни добавки, БСОЗ, 2018, том 10, кн.1, 53-66. (in Bulgarian)

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, в сила от 13.04.2007 г., Обн. ДВ. бр.31/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.48/2015 г.

Наредба № 47 ОТ 28 декември 2004 г. За изискванията към хранителните добавки. В сила от 01.08.2005 г. Издадена от МЗ. Обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г., изм. ДВ.

бр.44 от 5 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г.

Каранешева, Т., Изборът на комуникационен канал – фактор за ефективна здравна комуникация, Българско списание за обществено здраве, 2015, 7(3):35-47.

Каранешева, Т., Потенциалът на интернет като канал за здравна комуникация, Социална медицина, 2016, кн.1: 30-33.

Каранешва, Т., Н. Данова, Предпочитани канали за здравна комуникация сред население на възраст 20-39 години, Българско списание за обществено здраве, 2016, 8(3):23–31.

Материали за български ботанически речник. (1939) Събрани от Б. Давидов и А. Явашев, подредени от М. Шосев и П. Балабанов, доп. и ред. от Б. Ахтаров, София, Придворна печатница, 575стр.

Block G, Jensen CD, Norkus EP, Dalvi TB, Wong LG, McManus JF,

Hudes ML. (2007) Usage Patterns, Health, and Nutritional Status of LongTerm Multiple Dietary Supplement Users: a Cross-Sectional Study, Nutr J, 6: 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2164946/

European Food Safety Authority (2012) Compendium of botanicals reported to contain naturally occurring substances of possible concern for human health when used in food and food supplements. EFSA Journal 10(5): 2663. [60 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2663, www.efsa.europa.eu/efsajournal. Accessed 2013 September 15.

Garcia-Alvarez, A., Egan, B., De Klein, S., Dima L., Maggi F. , Isoniemi, M., Ribas-Barba, L., Raats, M., Meissner, E., Badea, M., Bruno, F., et all. (2014) Usage of Plant Food Supplements across Six European Countries: Findings from the PlantLIBRA Consumer Survey, PLoS One, 9(3): e92265.

Published online 2014 Mar 18. doi: 10.1371/journal.pone.0092265,

www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC3958487/

Larrañaga-Guetaria, A. (2012) PlantLIBRA: PLANT food supplements, levels of Intake, Benefit and Risk Assessment. The regulatory framework for plant food supplements in the EU, AgroFOOD industry hi-tech, 23(5): 20-22.

Menniti-Ippolito, F., Gargiulo, L., Bologn,a E., Forcella, E., Raschetti, R. (2002) Use of unconventional medicine in Italy: a nation-wide survey, Eur J Clin Pharmacol, 58: 61–64.

Messerer, M., Johansson, S.E., Wolk, A. (2001) Use of dietary supplements and natural remedies increased dramatically during the 1990s, J Intern Med, 250: 160–166.

Milić, N., Milosević, N., Golocorbin Kon, S., Bozić, T., Abenavoli, L.,

Borrelli, F. (2014) Warfarin Interactions With Medicinal Herbs, Nat Prod Commun, 9(8):1211-6.

Rock, C.L. (2007) Multivitamin-multimineral supplements: who uses them? Am J Clin Nutr, 85(1): 277S–279S.

Steg P., James S., Atar D., Badano L., Blömstrom-Lundqvist C., et all. (2012) ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC), Eur. Heart J, 33(20): 2569-619.

Schaffer, D.M., Gordon, N.P., Jensen, C.D., Avins, A.L. (2003) Nonvitamin, Nonmineral Supplement Use Over a 12-month Period by Adult Members of a Large Health Maintenance Organization, J Am Diet Assoc, 103 (11): 1500-1505.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.5996

Refbacks

Font Size


|