Scientific Online Resource System

Social Medicine

Възможности за прилагане на информационните системи в сферата на здравните грижи

Д. Иванова

Abstract

Създаването на организация на здравните грижи в болничните структури, която да отговаря на съвременните изисквания е невъзможно без въвеждането на информационни системи в работата на сестринския персонал. Основните професионални дейности на медицинските сестри са насочени към грижите за пациента и извършване на назначените
от лекаря изследвания и лекарствена терапия. Едновременно с това е необходимо определена информация за пациента да се регистрира, да се изпраща, както и да се съхранява. Целта на настоящото проучване е да се установи готовността и уменията на медицинските сестри за въвеждане на информационни системи в сферата на здравните грижи. Проведено е анкетно проучване на 100 медицински сестри от Университетска болница „Лозенец` през 2017 г. Получените данни показват, че 1/5 от медицинските сестри в болницата не могат да работят с компютър и само 12% са тези, които работят с информационната система на болницата. В същото време близо 90% от анкетираните посочват, че въвеждат информацията за пациента в тетрадки на ръка, като за тези дейности отделят повече от 1 час от работното си време.

Keywords

information systems, nursing staff, hospital

Full Text


References

Балканска, П., Л. Томов, Здравните и социалните грижи – приоритетни насоки в международната стратегия за действие по политиката за възрастните – 2002, Здравен мениджмънт, С., 2003, 3, с. 34-38.

Борисов, В., Здравният мениджмънт като функция, В: Здравен мениджмънт, т.І, С., Филвест, 2004с. 135-260.

Воденичаров, Ц., Болнично обслужване, В: Социална медицина, Учебник за медицинските колежи, В. Борисов, Ц. Воденичаров, К Юрукова, С. Попова, Акар ПИНТ, София, 2004, 108-112.

Воденичаров, Ц., С. Попова, Медицинска етика, С., 2003, с. 230.

Воденичаров, Ц., С. Попова, Оценяването в медицинското образование, С., Филвест, 2000, с. 36.

Попова, С., Комуникация в сестринството – бариери за ефективна комуникация. Комуникационни умения и автономни функции на сестринството, Пловдив, 2001, с. 63-68.

Попова, С., Развитие на сестринството – приоритетни въпроси. Комуникационни умения и автономни функции на сестринството, Пловдив, 2001, с. 7-12.

Попова, С., Формиране на умения на пациента за справяне с психосоциални проблеми. Обществено здраве, Ръководство за специализация на медицински сестри, ГорексПрес, С., 2001, с. 133-137.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.5999

Refbacks

Font Size


|