Scientific Online Resource System

Social Medicine

Знания, комуникация с медицинските специалисти и нагласи за явяване на преглед сред граждани, подлежащи на онкологичен скрининг

Ю. Панайотова, Л. Георгиева

Abstract

Онкологичният скрининг е една от мерките за контрол на раковите заболявания. Въвеждането на програми с широк обхват може да доведе до значително намаляване на смъртността и заболяемостта, ако се спазват критериите за качество. В България скринингът е опортюнистичен, несистемен и неефективен. Цел: Да се проследят знанията и нагласите за явяване на преглед сред подлежащи на цервикален, мамографски и колоректаклен скрининг лица, както и
оценката им за комуникацията с медицинските специалисти, ангажирани с превенцията на рака в България. Методи: Анкетирани са 300 граждани на възраст над 25 години, разпределени в три групи според скрининговата локализация. Данните са събрани през месец май 2018 г. чрез стандартизирани интервюта в дома на респондентите. Резултати:
Знанията за скрининговите тестове и изследвания сред гражданите са недостатъчни и се различават значително за различните локализации. Медицинските специалисти не предоставят достатъчна информация относно ползите и рисковете от скрининговите изследвания. Сред гражданите преобладават позитивните нагласи за явяване на скрининг,
като препоръката от лекар е предпочитана пред писмената покана. Заключение: Необходими са постоянни усилия за повишаване информационното ниво и знанието относно скрининговите изследвания, тяхната същност и цели. Нужно е разработване на алгоритми и указания към медицицинските специалисти провеждащи скринингови прегледи, както и унифицирана документация.

Keywords

oncological screening, knowledge, attitudes, barriers, communication

Full Text


References

Аврамова, Л., Александрова, А., Балабанова, Д., Брадли, Дж., Панайотова, Ю, Тодорова, И., 2005, Онкологичен скрининг за рак на маточната шийка в България: психосоциални аспекти и състояние на здравната система, Научен център „Психология и здраве” и EngenderHealth, София, 2005

Гергов И., Профилактична кампания за диагностика на рака на гърдата с първична мамография в подвижен мамограф - крайни резултати и хистологични потвърждения, Рентгенология и Радиология, 2016, кн.2.

Джафер Н, К. Докова, Нагласи за профилактика на онкологични заболявания сред жените в България, Социална медицина, 2015 (4), 8-11.

Димова Р., Димов Р., 2007, Отношение, нагласа и поведение на общопрактикуващите лекари при провеждането на скринингова програма за колоректален карцином. Обща медицина, 9 (3) 6-11.

Almog R, Hagoel L, Tamir A, Barnett O, Rennert G. Quality control in a National Program for the early detection of breast cancer: women’s satisfaction with the mammography process. Womens Health Issues. 2008;18(2):110–7.

Arbyn M, Anttila A, Jordan J, Ronco G, Schenck U, Segnan N, et al.

editors. 2nd ed. European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening. Luxembourg: Office of Official Publications of the European Communities, 2008.

Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel R, Torre L, Jemal A, Global

Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries, CA CANCER J CLIN 2018;68:394–424

Craciun, C., Todorova, I., & Baban, A. (2018). “Taking responsibility for my health”: Health system barriers and women’s attitudes toward cervical cancer screening in Romania and Bulgaria. Journal of Health Psychology https://doi.org/10.1177/1359105318787616

Peipins LA, Shapiro JA, Bobo JK, Berkowitz Z. Impact of women’s experiences during mammography on adherence to rescreening (United States). Cancer Causes Control. 2006;17(4):439–47.

Perry N, M. Broeders, C. de Wolf, S. Törnberg, R. Holland, L. von Karsa (Eds), European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis Fourth edition, IARC, 2008.

Segnan N, Patnick J, von Karsa L (Editors) European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening, 1st Edition, IARC, 2012.

Tang TS, Patterson SK, Roubidoux MA, Duan L. Women’s mammography experience and its impact on screening adherence. Psychooncology. 2009;18(7):727–34.

Todorova, I., Baban, A., Alexandrova, A., & Bradley, J. (2009). Inequalities in cervical cancer screening in Eastern Europe: Perspectives from Bulgaria and Romania. International Journal of Public Health, 54, 222-232.

Todorova, I., Baban, A., Balbanova, D., Panayotova, Y., & Bradley, J. (2006). Providers’ construction of women’s role in cervical cancer screening in Eastern Europe. Social Science and Medicine, 63(3), 776-787.

Valerianova Z, Panayotova Y, Amati C, Baili P, Cervical cancer screening in Bulgaria - Past and Present Experience, Tumori 2010 Jul-Aug; 96(4):538-44.

Wilson JMG, Jungner G. Principles and practices of screening for

disease. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1968. Report No.: Public Health Papers No. 34. http://whqlibdoc.who.int/php/WHO_PHP_34.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.6000

Refbacks

Font Size


|