Scientific Online Resource System

Social Medicine

Информираност, отношение и готовност на българина за използване на методите на източната медицина

Цв. Tърпоманова

Abstract

Поддържането на собственото здраве представлява целенасочена активност на индивида за превенция или лечение на заболяванията. В този процес важна роля имат както подходите на традиционната Западна медицина, така и неконвенционалните методи, присъщи на Източната медицина. Целта на настоящото проучване е да изследва информираността, отношението към методите на Източната медицина и готовността на българина за потребяването им. Анкетирани са 250 български граждани, живеещи на територията на гр. Варна, подбрани на случаен принцип. Като запознати със същността на Източната медицина се самоопределят 44%, a 71,6% признават, че им е необходима повече информация за заболяванията, при които тя намира приложение. Около две трети от респондентите (75,6%) нямат
информация за места в град Варна, където се прилагат неконвенционални методи. Почти толкова (70,8%) не знаят, че
към Медицински университет - Варна има работещ Център за източна медицина. Лицата, които се доверяват на неконвенционалните методи като допълнение към основната терапия, са много по-склонни да приложат тези методи отново или да ги препоръчат на близките си. Информираните за Университетския център по източна медицина са убедени в ползата от прилагането на тези методи за предпазване от заболяване. За да се спечели доверието на българина и да се мобилизира личната отговорност за здравето, би било целесъобразно основните проводници на информация за ролята на методите на Източната медицина да бъдат както медицинските специалисти, така и всички институции, работещи в сферата на общественото здраве.

Keywords

Eastern medicine, non-conventional methods, level of information, attitudes, Eastern medicine methods consumers

Full Text


References

Закон за здравето, в сила от 01.01.2005, посл. доп. ДВ. бр.77 от 18.09.2018 г.

Манчева, П., Шивачев Я., Неконвенционалните методи на лечение като част от холистичния подход в мениджмънта на хроничната инвалидизираща болест, Здравна икономика и мениджмънт, 2017 г., брой 2 (64), 33-35

Наредба №7/01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (обн. ДВ, бр. 22 от 2005 г.)

Николова, Д., Иванова, Е., Манчева, П., Източните оздравителни системи – терапевтични аспекти и тяхното приложение за формиране на здравословен начин на живот, Варненски медицински форум, т. 6. 2017, прил. 2, 242-245

Руйчев, Б., Болков синдром, В: http://bnr.bg/radiobulgaria/post/

/doveryava-li-se-bylgarinyt-na-alternativnata-medicina, 2012

Янева-Балабанска, И. Неконвенционални методи за диагностика и лечение в България, София, 2007

Ignatov, I., Antonov, A., Galabova, T.,Medical Biophysics – Biophysical Fields of Man, Gea Libris, Sofia, 1998

Ignatov, I., Energy Biomedicine, Origin of Living Matter, “Informationability” of Water, Biophysical Fields, ICH, Munich, 2007

Ignatov, I., Mosin, O.V., Perspective for the Use of Shungite in Water Treatment, Communal Complex of Russia, Vol. 113, No. 11, pp.1-5, 2013

Mancheva, P., Is cooperation between Eastern and Western medicine possible in Bulgaria?, Scripta Scientifica Salutis Publicae, vol. 4, 2018, pp. 69-73

Shivachev Y, Grozdeva D, Mancheva P, Bogomilova St, Nenova G, Kostadinova T. Multidisciplinary cooperation between complementary and conventional medicine with patient suffering from myofascial pain syndrome. Journal of IMAB. 2018;24(3):2125-2128.

What Is Holistic Medicine?, Acupuncture and Massage College, Miami, FL, Available from https://www.amcollege.edu/blog/what-is-holistic-medicine, April 19, 2017
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.6002

Refbacks

Font Size


|