Scientific Online Resource System

Social Medicine

За развитието на здравната информация

T. Чолакова, Хр. Грива

Abstract

Известна е ролята на информацията за ефективното управление във всички области, включително и в здравеопазването. В годините на прехода заедно с промените в организацията, управлението, формите на собственост и финансирането на здравната система действащата информационна система загуби голяма част от своя обхват. Понастоящем мениджьрите на различните нива не разполагат с достатьчна информация за здравното сьстояние на населението,което не позволява обективна оценка на потребностите от здравна помощ. На практика се разполага с данните за причините за умиранията, хоспитализираната заболеваемост (за сьжаление изкривена от клиничните пьтеки), причините за инвалидност, регистрираните заболявания, подлежащи на задьлжително сьобщаване. Липсват пълни данни за детското здраве, както и за здравето на активното население. Независимо от огромните средства, които се влагат (напр. за информационните системи на НЗОК) и разработените стратегии и програми няма видим напредьк в изграждането на интегрирана информационна система в здравеопазването. За електронното здравепазване, базирано на сьвременни информационни и комуникационни технологии са изградени отделни елементи, но основното-електронното здравно досие на всеки български гражданин е далеч от реализация. Всичко това налага, наред с останалите приоритети в областта на здравеопазването, съвременното информационното осигуряване да заеме своето място.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.6010

Refbacks

Font Size


|