Scientific Online Resource System

Social Medicine

Медицина и здравеопазване (Есе)

П. Цонов

Abstract

Във формата на есе се обсъждат био-психо-социалните страни на здравето и болестта, въпроси на медицинската практика и здравеопазването. Социалната обусловеност на индивидуалното и обществено здраве налага добрата медицинска практика да се съобразява с културната рамка и поведението на пациентите. Обединяването на утвърдения социално-медицински подход с полето на медицинската антропология предполага използването на културни, икономически и политически въздействия за противопоставяне на съществуващите здравни неравенства и поведенческите рискове. Грижите на съвременната медицина и здравеопазване следва да търсят пътища за обединение на „личния избор и личните ресурси” със „социалната отговорност и ресурсите на обществото”.


Full Text


References

Апостолова Д., Социалнопсихологически проблеми на хората

с увреждания, СМ, 2009, №1-2, 26-29 с.

Бадура Б. Социален капитал, икономически резултати и

здраве, СМ, 2005, №1-2, 61-63 с.

Балашкова М., Живот със и въпреки хроничната болест–подходи за приспособяване, СМ, 2005, №4, 5-7 с.

Богданов З., Здравни проблем на хората в неравностойно положение, СМ, 2004, №2, 25 с

Василевски Н. Интегриране дейността на здравния сектор с детерминансите на здраве, СМ,2001,№ 3, 7-11 с..

Гаргов К., Закани срещу пандемята на бедността, СМ, 1995,

№2, 4-5 с.

Гарнизов В. Теренно антропологично изследване, Здравна

култура и здравни услуги том VІ ¬ Антропологични изследвания,

Нов български университет, 2006,` 189-216 с.

Георгиев М., Увод в медицинската антропология, СМ, 2005,

№3, 29-34 с

Докова К., С. Попова, Геномика и обществено здраве – нова

интердисциплинарна област, СМ, 2007, №3, 16 с.

Зонтаг Сюзън, Болестта като метафора. СПИН и неговите метафори. Изд.Златорогъ, София, 1999,159 с.

Калахан Д., Цели на медицината: Новите приоритети, СМ,

, №3, 43-45 с.

Керековска А., К. Докова, Н. Ушева, Промоция на здраве в

България – политическо развитие и съвременни предизвикателства, 2005, №3, 15 с.

Корестельов Н., Култура и медицина, СМ, 1999, №4, 44-45 с.

Михов Хр. Медико-социални проблеми на детството в периода на прехода, СМ, 1997, № 1, 19 с.

Овчаров В., Интервю – разговор с Ректора на МУ-София,

СМ, 2001, №1, 20-22 с.

Попов. М., Предизвикателствата пред социалната медицина през XXI век,СМ, 1998, №4, 9-15 с.

Попов М., Социалните науки разширяват семантичното поле

на социалната медицина, СМ, 2000, №2, 46-47 с.

Попов М., Соцално-медицински проблеми в навечерието на

XXI век. Размишления по време и след конгреса, VІ конгрес по

соц. медицина, София,СМ, 1998 12-14 с.

Попов М., Въведение в социалната политика,Свищов, 2008,

с.

Христова В. Психологични умения в общата практика- умения за общуване и подходът на Балинт, СМ, 2003, № 4, 12-14 с.

Христозов Хр., Психично здраве и общество СМ, 2001, №1,

-4 с.,

Сугарева М., Сексуален живот и психично здраве, СМ, 1998,

№2, 14-16 с.

Теолова Е., Женското здраве – стратегическа цел при преодоляване на неравенството между половете, СМ, 2002, № 4, 5-8 с.

Тулевски Б., Н. Василевски, Промоция на здраве и първична

профилактика на болестите при жените, ІІІ симп. за здравето

на жените „Семейно здраве и сескуално поведение”, СМ, №2,

Фесчиева Н., Д. Ванкова, Качество на живот свързано със

здравето, СМ, 2012,№ 2-3, 2 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.6460

Refbacks

Font Size


|