Scientific Online Resource System

Social Medicine

Къде търсят съдействие българските пациенти при нарушени права?

Н. Джафер

Abstract

Анализът на подаваните жалби достоверно отразява проблемите в здравната система през погледа на пациентите. Подаваните към различни органи и институции сигнали обаче предполагат априори неудовлетвореност и проактивна реакция от пациенти, които са недоволни от здравната система
във връзка с досега си с нея. Проучване на мнението за проблемите на потенциалните потребители на здравната система, а не само на неудовлетворените и пострадалите, респ. на жалващите се, би било
по–достоверно и обективно за състоянието на здравеопазването. Целта на проучването и настоящата работа е да се изследва мнението на потребителите на здравни услуги относно евентуално нарушаване на техните права в хода на лечебно – диагностичния процес и къде биха потърсили правата си, ако се
наложи.


Keywords

жалби на пациенти, нарушени права в здравеопазването

Full Text


References

Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2005- 2017 г., www.ombudsman.bg/dokuments/gd

Джафер Н., Проблеми на българската здравна система

според жалбите и сигналите на пациентите към Комисията

за защита от дискриминация, Изпълнителна агенция ,,Медицински одит“ и съда. Социална медицина, 2018, 3 - 4, 13-

Koнстантин Пашев, Център за изследване на демокрацията, Корупцията в здравеопазването, Reports, ISBN 978-

-477-153-9

Институт Отворено общество София, Неформални плащания в системата на здравеопазването, 2008, доклад,

ISBN 978-954-9828-57-3

Field, A. (2017) Discovering statistics using IBM SPSS

statistics, 5th edition. SAGE Publications, London. ISBN
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.6464

Refbacks

Font Size


|