Scientific Online Resource System

Social Medicine

Biological food safety and health policy in this field

Rositsa Enikova

Abstract

The article describes the activities and achievements in preserving the biological safety of food in Bulgaria and in particular in the field of food microbiology over a long period of time. The changes in the health policy in this field of public health after the accession of our country to the EU are evaluated based on concrete examples from the practice of control. The negatives from the transfer of the specific medical supervision over the safety to the Bulgarian Food Safety Agency are indicated. The end result is the loss of the positions of the Ministry of Health in the field of control of the biological value and safety of food, the diagnosis and prevention of food diseases, and the prevention of longtime side effect such as chronic non communicable diseases as a result of food staff and nutrition habit.


Keywords

Food microbiology, food safety, foodborn deseases, predictive microbiology, bacterial enzymes

Full Text


References

Козарева М., Е.Атанасов, Ц. Бошнякова, И. Братоев, М.Ванев, Н.Великова, Н.Владимирова, Г.Върбанова, Н.Грънчаров, К.Джевизов, Р.Еникова, Х.Йорданов, Н.Каменова, Й.Клисурова, Б.Кирячков, М.Маринов, М. Митева, Д. Нанчева, Т. Пеева, Х. Попов, Д. Рашкова, С. Татарова, Ц. Тодорова, В. Шаламанова, Г. Янкулов. Санитарно-микробиологични показатели и норми за хигиенна преценка на млечни продукти : българско кисело мляко, кисело мляко “Снежанка” и извара. 1974, Летописи ХЕС, VІІІ, 43, с. 163-184

Козарева М., Р.Еникова, С.Белева, Т.Пеева. Модел за дейността и микробиологичната диагностика при взрив от бактериално хранително заболяване. Летописи ХЕС, ХІ, 1978, 2, с. 60-68.

Козарева М., Б.Симова, С.Белева, Т.Пеева, Р.Еникова, Л.Славкова, Д.Боцов. Проучвания върху някои ензимни системи на хигиенно-показателни микроорганизми. Хиг. и здравеопазване, ХХІ, 1978, 4, с. 376-381

Козарева М., М.Димитров, Р.Еникова, И. Дончева. Проблеми на микробиологията и микотоксикологията на хранителните продукти (монография). С., 1981, Мед. и физк., с. 42-56

Козарева М., Н.Недкова-Братанова, Р.Еникова, З.Стоянов, М.Бонева. Проучване на бактериалната чревна микрофлора при болни с хроничен улцерозно-хеморагичен колит. Вътрешни болести, ХХ, 1981, 3, с. 58-63

Козарева М., Р.Еникова, Б.Симова, М.Йорданова. Протеолитическая активность некоторых микроорганизмов, вызывающих пищевые отравления. Вопросы питания, 1982, 1, с. 53-56

Кондратенко М.С., П.Груев, А.Андреев, К.Мутафова, М.Козарева, Р.Еникова, К.Тодоров, С.Пенделашка. Българско кисело мляко (монография) С., Земиздат, 1985, гл. 18-19 ; с. 233-268

Еникова Р. Върху ролята и значението на бактериалните ензими в микробиологията на хранителните продукти. Хиг. и здравеопазване, 1986, ХХІХ, № 5; с. 69 - 73

Герова В., Р.Еникова, В.Ценова, С.Стойнов, Н.Николов. Микробна флора и IgA-секретиращи клетки в тънкочревната лигавица при болни с хроничен неспецифичен ентерит. Съвременна медицина, 1991, ХLІІ, 3, с.67-68

Donchev N., R. Enikova (1992). Antitumor effect of Dietary Regimens including Saur-milk Products fermented by original bulgarien strains. Вiotechnology, 1992, v.6/2/, p.43-47

Gyosheva B., R.Enikova, D.Tzonevski, N.Donchev, G.Georgiev. Studies over the antitumor effect of Bulgarien Yogourt prodiced with a selected symbiotic starter. 1st World Congress of Dairy Products in Human Health and Nutrition, Madrid, 27/04/1993

Цоневски Д., Р.Еникова, П.Салчев. Щамова индивидуалност на протективния ефект на закваски за българско кисело мляко при експериментална туморогенеза. Човекът и неговата жизнена среда, 1999, ХХІІ, с. 19-27

Еникова Р. (2009) МЕТОДИЧНО УКАЗАНИЕ за националните микробиологични критерии за хранителни продукти, които не са обект на Регламент ЕС 2073/2005 и Регламент ЕС 1441/2007. С., НЦООЗ

http://ncpha.government.bg/files/MetodichnoUkazanieRE%20Bulg.Nac.Microbiol.Normil.pdf

БДС 12-2010 – „Българско кисело мляко“

Еникова Р., М. Стойновска, В. Бирданова, Ц. Димитров. Хигиена на храненето (2016). Второ преработено и допълнено издание. Учебник за студенти-бакалаври по специалността «Опазване и контрол на общественото здраве». Под редакцията на Р.Еникова, МУ- Плевен, 2016, 494 с. ISBN 978-954-756-188-5

Eникова Р. Прогнозната микробиология в оценката на микробиологичния риск в храните. (2016), Сб. „Науката за хранене с авторитетно настояще и престижно бъдеще“, С., изд.“Везни-4“, с.27 – 34.

Р. Eникова, М. Стойновска, В. Бирданова, Цв. Димитров, Цв. Виткова. Храненето и безопасността на храните днес като проблем на общественото здравеопазване (2016). Социална медицина, 2016, 1, с.10-14

Halevaаr A. H., E. G.Evers, M.J.Hauta. (2008) Challenges of Quantative Microbial Risk Assessment at EU Level. Trends in Food Science & Thechnology 19, 2008, р. S26-S33

McMeekin T., J. Bowman, O. McQuestin, L. Mellefont, T. Ross, M.Tamlin (2008). The future of predictive microbiology: Strategic research, innovative applications and great expectations. Int.J. of Food Microbiology, Vol.128, Issue 1, 30 November 2008, Pages 2-9

Buchanan R.L., R.C. Whiting(1996). Risk Assessment and Predictive Microbiology. Journal of Food Protection, 1996 Supplement, Pages 31-36

Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. OJ L 31, 1.2.2002, p. 1–24

Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs. OJ L 338, 22.12.2005, p. 1–26

Commission Regulation (EC) No 1441/2007 of 5 December 2007 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs. OJ L 322/12, 07.12.2007, p. 1–29

The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks. EFSA Journal 2012;10(3):2597; 2011;9(3):2090; 200 8(1):1496; 2009.223 р; 2007.130 р.

Regulation (EC) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните. Официален вестник на Европейския съюз, L 139/1, 30.4.2004

Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for on the hygiene of foodstuffs. OJ of the EU, L 139/55, 30.4.2004

Codex Alimentarius Comission/RCP 1-1969, Recommended International Code of Practice. General Principles of Food Hygiene, Rome, FAO/WHO, 1969
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v27i3.7565

Refbacks

Font Size


|