Scientific Online Resource System

Social Medicine

The Nurse and prophylactic care for children in their early age

Galina Petrova, Svetla Dimitrova

Abstract

Introduction: The prophylactic care for children in their early age, traditionally provided by Children consultations, today is delivered by the General practitioners and the role of the nurse was minimized if not missing.

Aim: To analyze the relevant legislation concerning health and preventive care for children and the role of nurse and to point out the problems to be solved in order to improve quality of service.

Methods: Document analysis, Inquiries of nurses (188) working at children healthcare facilities.

Results: Document analysis show that there is no regulation that mandates nurse’s participation in the team that provides basic health care service including prophylactic care for children. There is no good definition or distinction for the functions of GPs and nurses in the terms of prophylactic care for children. There is contradiction in the established professional competencies for a nurse and the restrictions in the existing legislation towards healthcare for children.

Inquired nurses find their role in improving the quality of the health care service in children consultations by helping doctors in the routine activities like immunizations and anthropometry and also in educating parents in terms of health culture and prevention. Home visits or patronage is suggested as appropriate action in this regard.

Conclusion: Changes in the legislation and reorganization focused on the recipients may lead to better inclusion of the nurse with an increased capacity for improving the prophylactic care for children in their early age.


Keywords

Children consultation, health care, nurses

Full Text


References

Айриева, С., Ш. Сюлейман, Д. Константинова, Удовлетвореност на пациенти от предоставените от студенти здравни грижи Научни трудове на РУ, СНС, 2019, 118-123

Бекярова С., К. Докова, Н. Фесчиева, Обучението по превантивна медицина в Европа, през 20те години на 20ти век, Социална медицина, 2015, 3

Борисова С., Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинската сестра, изд. Стено, Варна, 2013

Гончев, В., Някои съвременни аспекти на автономността на сестринската професия, Научни трудове на Русенския университет, 2016, том 55, серия 8.3, с. 73-77

Константинова, Д., Роля на медицинската сестра в екипа за психосоциална рехабилитация, Научни трудове на РУ, 2013, 96-99

Кръстев Б., Детска консултация – задачи и методи на работа, Изд. Хр. Г. Данов, Пловдив 1972г.

Кръстев Б., Детска консултация – задачи и методи на работа, Изд. Медицина и физкултура, София 1983г.

МЗ, Наредба № 1 от 8.02.2011 г. За професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравни асистенти могат да извършват по предназначение или самостоятелно.Обн.ДВ.бр.15/18.02.2011г. налично на http://esperex.bg/2011/02

МЗ, Наредба № 39/16.11.2004 г За профилактичните прегледи и диспансеризацията 2004: Обн. ДВ106/ 03.12. 2004г., изм. ДВ. бр.102/ 20.12.2005г., изм. ДВ. бр.4/16.01.2009г., изм. ДВ бр.60/ 30.07. 2009г., изм. ДВ.бр.101/28.2010г., изм. ДВ бр.58/29.07. 2011г., изм.ДВ. бр.97/09.12.2011г. налично на http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135495921

МЗ, Наредба № 40 от 24.11.2004 г.за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК Обн. ДВ, бр.112 / 23.12.2004. налично на http://www.zdrave.net/document/institute/e library/BG_Health_Acts/MoH_Order_No_40.htm

Парашкевова Б. Професионална кариера на лекарите в общата медицинска практика Дисертация за получаване на ОНС “доктор”, Ст. Загора, 2013г.

Петрова, Г., Петров Хр., Фесчиева Н. Здравно-възпитателни и организационни интервенции за подобряване на детското здраве в селата в периода 1925-1965 г. Asklepios, Vol. XIII (XXXII), 2017: 115-123

Сакалова – Алимиман Г. Място и роля на акушерката в кабинетите по женска консултация, Здравни грижи, Год. XIII, 3, 2015,5-9

Ушева Н., Успешно кърмене и захранване на децата – съвременни тенденции, проблеми и възможности за решаването им, Дисертация за получаване на ОНС “доктор”, Варна, 2013
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v27i3.7571

Refbacks

Font Size


|