Scientific Online Resource System

Social Medicine

Многокомпонентна система „Мониторинг и оценка` на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН`

T. Варлева, Пл. Мамихин, Б. Kараахмед, A. Kешелава

Full Text


References

План за мониторинг и оценка за периода 2009-2014 на програма “Пре-

венция и контрол на ХИВ/СПИН”

http://www.un.org/millenniumgoals/ – The eight Millennium Development

Goals (MDGs)

http://www.euro.who.int/en/health-topics – Dublin Declaration on Partnership

to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/

/06/20110610_un_a-res-65-277_en.pdf – Political Declaration

on HIV and AIDS

http://ec.europa.eu/health/programme – Съобщението на Комисията до

Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет

и комитета на регионите относно борбата с ХИВ/СПИН в ЕС и съседните

страни за периода 2009-2013 г. и Плана за действие към него.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.794

Refbacks

Font Size


|