Scientific Online Resource System

Social Medicine

Неравенства в здравето и достъпа до медицинска помощ сред майките във Варненска област

N. Usheva, K. Dokova, Albena Kerekovska

Abstract

През последното столетие е постигнат значителен напредък в сферата на здравеопазването, но въпреки това нивото на неравенствата между различните социални групи остава неприемливо голямо. Неравенствата по отношение на здравето са не само несправедливи, те имат огромна икономическа и социална цена. В тази връзка политическите документи на национално и международно ниво са насочени към осигуряване на равен достъп до здравеопазването и дългосрочна грижа за уязвими групи от населението като начин за намаляване на неравнопоставеността и за борба със социалното изключване.

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.810

Refbacks

Font Size


|