Scientific Online Resource System

Social Medicine

Food policy in Bulgaria to ensure healthy eating in organized children’s groups

Veselka Duleva

Abstract

The nutrition of children and adolescents is a priority of the National Health Policy. This article provides an overview of the measures taken by the Ministry of Health in Bulgaria to protect health and promote healthy eating; the results of conducted nationally representative surveys and the content and priorities of policies proposed by international organizations such as the World Health Organization and the European Commission for improving nutrition and nutritional status of the population, focusing on the children's age group.


Keywords

nutrition, children's collectives, health policy

Full Text


References

Дулева В., Л. Рангелова, С. Петрова, П. Димитров. Хранене, хранителен статус и рискови фактори свързани с тях при населението от 1 до 75+ години. Национално проучване на фактор хранене в риска за здравето на населението в Р България-2014 г. III част. Българско списание за обществено здраве, 2017; 2: 5-82

Дулева В., Е. Чикова-Ишченер, Л.Рангелова, С. Петрова, П. Димитров, Д. Божилова. Европейска инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при деца 2015/2016. МЗ, НЦОЗА София 2017

МЗ. Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени, приета с Постановление № 45 на Министерския съвет от 2003 г. (Обн. ДВ, бр. 19 от 2003 г.)

МЗ. Наредба № 2 от 7 март 2013 г. За здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (Обн. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г.)

МЗ. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. За здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (Обн. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г.)

МЗ. Наредба № 1 от 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението (Обн. ДВ, бр. 11 от 2018 г.)

МЗ, НАРЕДБА №37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците, издадена от Министерството на здравеопазването (обн. ДВ. бр.63 от 7 Август 2009г.)

Петрова С., Л. Рангелова, В. Дулева, К. Ангелова, Д. Овчарова, Пл. Димитров. Фактори, влияещи върху растежа и здравето на децата в България. Храненене и хранителен статус на деца от 0 до 5 годишна възраст в България, Ред. Стефка Петрова, Изд. Пропелер, ISBN 978-954-392-100-3, София, 2012: 98-109

Петрова С., К. Ангелова, Д. Овчарова, В. Дулева, Д. Байкова, Л. Рангелова, М. Куртишева, Кр. Ватралова. Препоръки за здравословно хранене за деца на 3-6 години в България. МЗ, НЦООЗ, София, 2008.

Петрова С., В. Дулева, Л. Рангелова. Основи на здравословното хранене при деца до 3 годишна възраст. НЦОЗА, ПАН ООД, София, 2014.

Ekaterina Chikova-Iscener, Veselka Duleva (2018). School environment characteristics and nutritional status of nationally representative sample of 7-years-old Bulgarian schoolchildren in 2016. Journal of Hygienic Engineering and Design, Vol. 22, pp. 53-60.

ЕC, Council conclusions Healthy Nutrition for Children: The Healthy Future of Europe, Official Journal of the European Union, 2018/C 232/01

EC, Conclusions on food product improvement, Official Journal of the European Union 2016/C 269/04

Global nutrition targets 2025: childhood overweight. Policy brief. Geneva: World Health Organization, 2014

WHO Final Report on Ending Childhood Obesity

EU Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v27i4.8637

Refbacks

Font Size


|