Scientific Online Resource System

Social Medicine

Legal regulation and establishment of the Bulgarian Association of Dental Technicians

Mihaela Varneva

Abstract

Abstract: The professional association of dental technicians called Union of Dental Technicians in Bulgaria was revived in 1990. Although the union did not have the status of a class organization, it performed such functions by protecting the rights and interests of dental technician professionals. The membership was based on a voluntary principle and from the very beginning the desire of all the members was the union to be transformed into a legally legitimate class organization. Unfortunately, despite the legal prerequisites, this became possible in 2019. The concept of a ‘regulated profession’ was first introduced in the Bulgarian legislation in 2005 with the amendment to the Law on Vocational Education and Training. The dental technician profession was in the list of regulated professions along with the other professions in the system of health

 care. There was a rule that each regulated profession had to be represented by a class organization. The professional field of Health Care included several separate specialties which were in the list of regulated professions, but there was only one class organization which did not include dental technicians. Near the end of 2018 the long-awaited changes regarding the Law on the Class Organization of Nurses, Midwives and Associate Medical Specialists became a reality. Two new class organizations with their own independent management systems were created – the Bulgarian Association of Dental Technicians and the Bulgarian Association of Assistant Pharmacists. The remaining regulated professions from the Health Care professional field are still members of the Bulgarian Association of Health Care Professionals.


Keywords

dental technicians, class organization, regulated professions, Bulgarian Association of Dental Technicians

Full Text


References

Александров Ал., 2020. Хаосът в здравеопазването трябва да приключи, https://clinica.bg/10506 (28.02.2020)

Александров Ал. 2019. Фелдшерите ни намаляха наполовина, заминават за САЩ и Канада, Монитор, https://www.monitor.bg/bg/a/view/ (28.02.2020)

Александров Ал., 2019. Българското здравеопазване е в криза на морала и на милосърдието, Право и здраве, https://czpz.org/treatment/professionals/10065 (6.03.2020)

Беров Ив., 2017. Нужен е закон за професионалната организация на зъботехниците https://www.zdrave.net (27.03.2020)

Васева К., 2019, Задължителното членство е бухалка, с която ни управляват, Право и здраве, https://czpz.org/treatment/professionals/10065 (24.03.2020)

Георгиева Л., Ст. Попова, 2017. Професии в здравеопазването, Стено, Варна, 182

Закон за Закон за висшето образование обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г. и последвалите изменения публикувани в ДВ в годините

Закон за здравето обн., ДВ, бр. 70 от 10. 08. 2004 г., в сила от 13. 01.2005, Изм. ДВ, бр. 46 от 3.06.2005 г.

Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник- фармацевтите, обнародван в ДВ, БР. 91/23.10.2018 г.

Информация/становище от СБМС за съсловните организации на регулираните професии в ЕС, 10.03.2016 г., архив СЗБ

Катрова Л., Кр. Цоков, И. Иванов, 2017. Очаквания на денталните лекари в България от тяхната професионално-съсловна организация 20 години след възстановяване на дейността ѝ, Социална медицина, бр. 4, 26-30

Катрова Л., 2011, Обществено дентално здраве, дентална професия, дентална практика, WINI, София, 320 с.

Мавров М., М. Шаркова, А. Янакиева, Д. Бакова. 2017. Съсловните организации в Българското здравеопазване. Проблеми и предизвикателства пред съсловията. Предложения DE LEGE FERENDA, Здравна икономика и мениджмънт, бр. 2, 34-37

Протокол от учредителния конгрес на Българска асоциация на зъботехниците, 2019, достъпен на https://baz.bg

Радева М., 2018. Професии в здравеопазването - основни понятия и критични бележки, Трудове на русенския университет, том 57, кн. 7, Русенски университет, 74-80

Радева М., 2018. Нови съсловни организации в здравеопазването – на зъботехниците и помощник-фармацевтите, https://mariaradeva.com (26.03.2020)

Радева М., 2012. Регулирани професии в здравеопазването – професионална компетентност, Трудове на русенския университет, том 51, серия 8.3, Русенски университет, 41-45

Решение № 28 от 21 януари 2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане списък на регулираните професии.

Устав на СЗБ приет през 1990 г., архив на СЗБ.

Цоков Кр., 2014. Oрганизация на денталната практика в пазарни условия, Автореферат за придобиване на ОНС „Доктор”, Медицински университет – София.

Цоков Кр., 2014. Организация на денталната практика в пазарни условия, Социална медицина, бр.4, 27-28

https://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=7 НАЦИД (29.03.2019)

https://www.navet.government.bg/bg/media/ZPOO-2018.pdf (29.03.2019)

https://baz.bg
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v28i2.8666

Refbacks

Font Size


|